ระบบป้องกันภาพสั่น (โหมด IS)

การป้องกันภาพสั่นโดยเลนส์จะช่วยลดอาการกล้องสั่นในขณะที่ถ่ายภาพ หากต้องการเปิดใช้งาน IS ของเลนส์เมื่อใช้เลนส์ IS ที่ไม่มีสวิตช์ IS ให้ตั้งค่า [โหมด IS] เป็น [เปิด] ดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าการตั้งค่า [โหมด IS] จะไม่แสดงขึ้นเมื่อคุณใช้เลนส์ IS ที่มีสวิตช์ IS ในกรณีดังกล่าว การปรับสวิตช์ IS ของเลนส์ไปที่ ON จะเปิดใช้งานการป้องกันภาพสั่นด้วยเลนส์

  1. เลือก [การถ่ายภาพ: โหมด IS (ระบบป้องกันภาพสั่น)]

  2. เลือกตัวเลือก [โหมด IS]

  • [ปิด]

    ปิดการทำงานของระบบป้องกันภาพสั่นไหว

  • [เปิด]

    อาการกล้องสั่นจะได้รับการแก้ไข

ข้อควรระวัง

  • ในบางกรณี อาจป้องกันการสั่นไหวได้ไม่เพียงพอสำหรับเลนส์บางชนิด

หมายเหตุ