P: โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ

กล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงให้เหมาะกับความสว่างของวัตถุโดยอัตโนมัติ

P หมายถึง Program (โปรแกรม)

AE หมายถึง Auto Exposure (ระดับแสงอัตโนมัติ)

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ P

 2. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • เล็งจุดโฟกัสอัตโนมัติไปยังวัตถุ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเป็นสีเขียว (เมื่อใช้ AF ครั้งเดียว)
  • ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 3. ตรวจสอบการแสดงค่า

  • หากการแสดงค่ารูรับแสงไม่กะพริบ จะได้การเปิดรับแสงมาตรฐาน
 4. ถ่ายภาพ

  • จัดองค์ประกอบภาพ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

ข้อควรระวัง

 • หากความเร็วชัตเตอร์ “30"” และค่ารูรับแสงต่ำสุดกะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงน้อยเกินไป

  ให้ปรับเพิ่มความไวแสง ISO หรือใช้แฟลช

 • หากความเร็วชัตเตอร์ “1/4000” และค่ารูรับแสงสูงสุดกะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงมากเกินไป

  ลดความไวแสง ISO หรือใช้ฟิลเตอร์ ND (แยกจำหน่าย) เพื่อลดปริมาณแสงที่เข้าสู่เลนส์

หมายเหตุ

 • ความแตกต่างระหว่างโหมด P และ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ

 • ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ โหมดนี้จะจำกัดฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้ และตั้งค่าพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ โหมดวัดแสง และฟังก์ชั่นอื่นๆ อีกมากมายโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเสีย ตรงข้ามกับโหมด P ที่จะตั้งค่าเฉพาะความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงโดยอัตโนมัติเท่านั้น และคุณสามารถตั้งค่าพื้นที่โฟกัสอัตโนฯ โหมดวัดแสง และฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อย่างอิสระ
 • เลื่อนค่าโปรแกรม

 • ในโหมด P คุณสามารถเปลี่ยนชุด (โปรแกรม) ของความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่กล้องกำหนดโดยอัตโนมัติได้อย่างอิสระ ในขณะที่ยังคงรักษาระดับแสงเท่าเดิมไว้ ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า เลื่อนค่าโปรแกรม
 • ด้วยการเลื่อนค่าโปรแกรม คุณสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุน จนกระทั่งความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงที่ต้องการจะแสดงขึ้น
 • เลื่อนค่าโปรแกรมจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาวัดแสงหมดลง (การแสดงการตั้งค่าระดับแสงปิดลง)
 • เลื่อนค่าโปรแกรมไม่สามารถทำได้ เมื่อใช้แฟลช