ความสว่างช่องมองภาพ

  1. เลือก [ตั้งค่า: ความสว่างช่องมองภาพ]

  2. หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก และเลือก [อัตโนมัติ] หรือ [ตั้งเอง]

    อัตโนมัติ

    • กดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ตรวจสอบผลที่ได้ในช่องมองภาพขณะถ่ายภาพ

    ตั้งเอง

    • หมุนปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ เพื่อปรับความสว่างช่องมองภาพ จากนั้นกดปุ่ม ควบคุมทันใจ/ตั้งค่า ตรวจสอบผลที่ได้ในช่องมองภาพ