การตั้งค่า Bluetooth

 1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: ตั้งค่า Bluetooth]

 2. เลือกตัวเลือก

 • Bluetooth

  หากคุณจะไม่ใช้ฟังก์ชั่น Bluetooth ให้เลือก [ไม่ใช้งาน]

 • เช็คข้อมูลการเชื่อมต่อ

  คุณสามารถตรวจสอบชื่อ และสถานะการสื่อสารของอุปกรณ์ที่จับคู่

 • Bluetooth แอดเดรส

  คุณสามารถตรวจสอบ Bluetooth แอดเดรสของกล้อง