แถบเมนู: การบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ในโหมดถ่ายภาพสร้างสรรค์ หน้าจอต่อไปนี้จะแสดงขึ้น