การทำงานของแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

 1. (1) พื้นที่ป้อนข้อมูล สำหรับป้อนข้อความ
 2. (2) ปุ่มเคอร์เซอร์ สำหรับเลื่อนในพื้นที่ป้อนข้อมูล
 3. (3) จำนวนอักขระปัจจุบัน/จำนวนที่ใช้ได้
 4. (4) แป้นพิมพ์
 5. (5) สลับโหมดป้อนข้อมูล
 1. (6) เว้นวรรค
 2. (7) ลบอักขระในพื้นที่ป้อนข้อมูล
 3. (8) ออกจากการป้อนข้อมูล
 • ใช้ปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก เพื่อเลื่อนภายใน (1)
 • ใช้ ปุ่มอเนกประสงค์ หรือปุ่ม ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 2 หรือ ปุ่มหมุนควบคุมทันใจ 1 เพื่อเลื่อนภายใน (2) และ (4)–(7)
 • กด ตั้งค่า เพื่อยืนยันการป้อนข้อมูลหรือเมื่อเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมูล