หน้าจอดูข้อมูล

คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อผิดพลาดและ MAC address ของกล้องได้

  1. เลือก [คุณสมบัติระบบไร้สาย: การเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth]

  2. กดปุ่ม ข้อมูล

    • หน้าจอ [ดูข้อมูล] จะปรากฏขึ้น
    • เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ให้กดปุ่ม ตั้งค่า เพื่อแสดงเนื้อหาข้อผิดพลาด