P: โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ

กล้องจะตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงให้เหมาะกับความสว่างของวัตถุโดยอัตโนมัติ

โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ หมายถึง Program (โปรแกรม)

AE หมายถึง Auto Exposure (ระดับแสงอัตโนมัติ)

 1. ปรับปุ่มโหมดไปที่ โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ

 2. โฟกัสไปยังวัตถุ

  • เล็งจุดโฟกัสอัตโนมัติไปยังวัตถุ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง
  • เมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส จุดโฟกัสอัตโนมัติจะเป็นสีเขียว (เมื่อใช้ AF ครั้งเดียว)
  • ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงจะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ
 3. ตรวจสอบการแสดงค่า

  • หากการแสดงค่ารูรับแสงไม่กะพริบ จะได้การเปิดรับแสงมาตรฐาน
 4. ถ่ายภาพ

  • จัดองค์ประกอบภาพ และกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

ข้อควรระวัง

 • หากความเร็วชัตเตอร์ “30"” และค่ารูรับแสงต่ำสุดกะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงน้อยเกินไป

  ให้ปรับเพิ่มความไวแสง ISO หรือใช้แฟลช

 • หากความเร็วชัตเตอร์ “1/8000” และค่ารูรับแสงสูงสุดกะพริบ แสดงว่าการเปิดรับแสงมากเกินไป

  ลดความไวแสง ISO หรือใช้ฟิลเตอร์ ND (แยกจำหน่าย) เพื่อลดปริมาณแสงที่เข้าสู่เลนส์

หมายเหตุ

 • ความแตกต่างระหว่างโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ และ ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ

 • ในโหมด ฉากอัตโนมัติอัจฉริยะ ฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น วิธีโฟกัสอัตโนมัติและโหมดวัดแสง จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเสีย ฟังก์ชั่นที่คุณสามารถตั้งค่าได้เองมีจำกัด ในทางกลับกัน ด้วยโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ ความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงเท่านั้นที่จะถูกตั้งค่าโดยอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าวิธีโฟกัสอัตโนมัติ โหมดวัดแสง และฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อย่างอิสระ
 • เลื่อนค่าโปรแกรม

 • ในโหมด โปรแกรมระดับแสงอัตโนมัติ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชุด (โปรแกรม) ของความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสงที่กล้องตั้งค่าโดยอัตโนมัติได้อย่างอิสระ ในขณะที่ยังคงรักษาค่าแสงเดียวกันไว้ ซึ่งเรียกระบบนี้ว่า เลื่อนค่าโปรแกรม
 • ด้วยการเลื่อนค่าโปรแกรม คุณสามารถกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง แล้วหมุนปุ่ม ปุ่มหมุนหลัก จนกระทั่งความเร็วชัตเตอร์หรือค่ารูรับแสงที่ต้องการจะแสดงขึ้น
 • เลื่อนค่าโปรแกรมจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เมื่อระยะเวลาวัดแสงหมดลง (การแสดงการตั้งค่าระดับแสงปิดลง)
 • เลื่อนค่าโปรแกรมไม่สามารถทำได้ เมื่อใช้แฟลช