Funkcie GPS

Snímky možno označovať geografickými značkami pomocou informácií GPS (ako sú napríklad zemepisná šírka, dĺžka a nadmorská výška) zo smartfónu spárovaného prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

V smartfóne aktivujte služby určenia polohy.

Upozornenie

 • Vzhľadom na povahu systému GPS nie je nadmorská výška tak presná ako zemepisná šírka alebo dĺžka.
 • Snímky sa nemusia označovať geografickými značkami okamžite po zapnutí fotoaparátu.
 • Krajiny/oblasti povoľujúce používanie funkcií GPS

 • Používanie funkcií GPS je v niektorých krajinách a oblastiach zakázané a nelegálne použitie sa môže trestať podľa národných alebo miestnych predpisov. S cieľom predísť porušeniu nariadení týkajúcich sa funkcie GPS navštívte webovú lokalitu spoločnosti Canon a zistite, kde je používanie tejto funkcie povolené. Upozorňujeme, že spoločnosť Canon nenesie zodpovednosť za žiadne problémy vyplývajúce z používania funkcií GPS v iných krajinách alebo oblastiach.

  • Vzhľadom na to, že používanie funkcií GPS môže byť v niektorých krajinách a oblastiach obmedzené, postupujte podľa miestnych zákonov a predpisov platných v mieste, kde budete fotoaparát používať. Opatrní buďte najmä pri používaní funkcií GPS mimo svojej domovskej krajiny.
  • Buďte opatrní pri používaní funkcií GPS na miestach, kde je prevádzka elektronických zariadení obmedzená.
  • Pomocou lokalizačných údajov vo fotografiách a videozáznamoch označovaných geografickými značkami vás možno lokalizovať alebo identifikovať. Opatrní buďte najmä pri zdieľaní týchto fotografií a videozáznamov označených geografickými značkami alebo súborov denníka GPS s inými osobami, napríklad pri ich zverejňovaní online, kde ich môže vidieť množstvo ľudí.

GPS Settings/Nastavenia funkcie GPS

 1. Spustite aplikáciu Camera Connect.

 2. Vyberte položku [Bezdrôtová komunikácia: GPS settings/Nastavenia funkcie GPS].

 3. Vyberte položku [GPS via mobile/GPS cez mobilné zariadenie].

  • Vyberte položku [Enable/Povoliť].
 4. Začnite snímať.

  • Uistite sa, že vo fotoaparáte sa zobrazila ikona [Bluetooth].
  • Vyberte položku [GPS information display/Zobrazenie informácií GPS] a pred snímaním skontrolujte, či sa zobrazili informácie systému GPS.
  • Snímky sa odteraz označujú geografickými značkami.
  • Odteraz sa budú snímky zhotovené pri spustenej aplikácii Camera Connect označovať geografickými značkami.

Poznámka

 • Lokalizačné informácie pridané do videozáznamov sa získajú na začiatku zaznamenávania.
 • Položka [GPS information display/Zobrazenie informácií GPS] umožňuje skontrolovať lokalizačné informácie pridané do snímok. Zhora nadol sú uvedené zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, nadmorská výška a [UTC] (dátum a čas snímania).
 • [UTC]: koordinovaný svetový čas, ktorý je v podstate rovnaký ako greenwichský čas
 • Znaky [---] sa zobrazujú namiesto číselných hodnôt v prípade položiek nedostupných v smartfóne alebo položiek nezaznamenaných správne.
 • Príjem signálu GPS môže v niektorých prípadoch trvať dlhšie.