Prehrávanie snímok

 1. Prepnite na prehrávanie.

  • Vyberte položku [Prehrávanie: Play/Prehrať].
  • Zobrazí sa naposledy zaznamenaná alebo prehrávaná snímka.
 2. Prehľadávajte snímky.

  • Ak chcete prehrávať snímky počnúc posledným záberom, stlačte tlačidlo Uzávierka.
  • Ak chcete prehrávať snímky počnúc prvou zaznamenanou snímkou, stlačte tlačidlo Snímanie videozáznamu.
 3. Ukončite prehrávanie snímok.

  • Stlačením tlačidla Ponuka ukončite prehrávanie snímok.