Bezpečnostné pokyny

Prečítajte si tieto pokyny, aby ste produkt používali bezpečne.

Dodržiavajte tieto pokyny, aby ste predišli poraneniu alebo úrazu používateľa produktu alebo iných osôb.

VAROVANIEVAROVANIE:
Označuje riziko vážneho poranenia alebo smrti.
 • Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Používajte iba zdroje napájania uvedené v tomto návode na používanie, ktoré sú určené na používanie s produktom.
 • Produkt nerozoberajte ani neupravujte.
 • Produkt nevystavujte silným nárazom ani vibráciám.
 • Nedotýkajte sa žiadnych nekrytých vnútorných súčiastok.
 • V prípade akýchkoľvek nezvyčajných okolností, ako je napríklad výskyt dymu alebo zvláštneho zápachu, prestaňte produkt používať.
 • Produkt nečistite pomocou organických rozpúšťadiel, akými sú alkohol, benzín alebo riedidlo.
 • Produkt nenechajte navlhnúť. Do produktu nedávajte cudzie predmety ani kvapaliny.
 • Produkt nepoužívajte na miestach s možným výskytom horľavých plynov.

  Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

 • Nedotýkajte sa produktu, ktorý je zapojený do elektrickej zásuvky počas búrky.

  Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

 • Pri používaní bežne dostupných batérií alebo dodaných súprav batérií dodržiavajte nasledujúce pokyny.

  • Batérie/súpravy batérií používajte len s určeným produktom.
  • Nezohrievajte batérie/súpravy batérií ani ich nedávajte do ohňa.
  • Batérie/súpravy batérií nenabíjajte pomocou neschválených nabíjačiek batérií.
  • Póly nevystavujte nečistotám a zabráňte ich kontaktu s kovovými špendlíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
  • Batérie/súpravy batérií, z ktorých vyteká elektrolyt, nepoužívajte.
  • Pri likvidácii batérií/súprav batérií izolujte póly pomocou pásky alebo iným spôsobom.

  Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

  Ak z batérie/súpravy batérií vyteká elektrolyt, ktorý príde do styku s vašou pokožkou alebo oblečením, zasiahnutú oblasť dôkladne opláchnite tečúcou vodou. V prípade kontaktu s očami ich dôkladne opláchnite veľkým množstvom čistej tečúcej vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

 • Pri používaní nabíjačky batérií dodržiavajte nasledujúce pokyny.

  • Pravidelne utierajte prach z okolia zástrčky a elektrickej zásuvky pomocou suchej handričky.
  • Produkt nepripájajte ani neodpájajte s mokrými rukami.
  • Nepoužívajte produkt, ak nie je zástrčka úplne zasunutá do elektrickej zásuvky.
  • Nevystavujte zástrčku a koncovky nečistotám ani ich nenechajte prísť do kontaktu s kovovými kolíkmi alebo inými kovovými predmetmi.
  • Počas búrky sa nedotýkajte nabíjačky batérií ani sieťového adaptéra zapojeného do elektrickej zásuvky.
  • Na napájací kábel neumiestňujte ťažké predmety. Nepoškodzujte, nelámte ani neupravujte napájací kábel.
  • Nezabaľujte produkt do látky alebo iných materiálov počas používania alebo krátko po použití, keď je produkt ešte teplý.
  • Produkt nenechávajte pripojený k zdroju napájania dlhší čas.
  • Nedobíjajte batérie/súpravy batérií mimo povoleného rozsahu okolitej teploty 5 až 40 °C.

  Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, výbuchu alebo požiaru.

 • Nedovoľte, aby sa produkt počas jeho používania dlhodobo dotýkal rovnakého miesta na pokožke.

  Môže to spôsobiť nízkoteplotné kontaktné popáleniny vrátane začervenania pokožky a pľuzgierov, dokonca aj vtedy, keď sa produkt nezdá horúci.

 • Dodržiavajte pokyny a zariadenie vypnite na miestach, kde je jeho používanie zakázané.

  V opačnom prípade môže dôjsť k poruche zariadenia v dôsledku elektromagnetických vĺn či k iným nehodám.

UPOZORNENIEUPOZORNENIE:
Dodržiavajte nasledujúce upozornenia. V opačnom prípade môže dôjsť k fyzickému poraneniu alebo poškodeniu majetku.
 • Blesk nepoužívajte v blízkosti očí.

  Mohol by poškodiť zrak.

 • Blesk pri použití vyžaruje vysokú teplotu. Pri fotografovaní nezakrývajte zábleskovú jednotku prstami, žiadnou inou časťou tela ani žiadnym predmetom.

  Mohlo by dôjsť k popáleniu alebo poruche blesku.

 • Produkt nenechávajte na miestach vystavených extrémne vysokým alebo nízkym teplotám.

  Produkt by sa mohol extrémne zahriať alebo ochladiť a pri dotyku spôsobiť popálenie alebo poranenie.

 • Nedotýkajte sa žiadnych súčastí vnútri produktu.

  Mohlo by dôjsť k poraneniu.