Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby bezpiecznie posługiwać się produktem.

Należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zapobiegać skaleczeniom lub innym obrażeniom ciała użytkownika produktu bądź innych osób.

OstrzeżenieOSTRZEŻENIE:
Wskazuje ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
 • Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

  Pasek może się zacisnąć na szyi osoby, powodując jej uduszenie.

  Połknięcie części lub dostarczonych elementów aparatu lub akcesoriów stanowi zagrożenie dla zdrowia. W razie jej połknięcia należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy lekarskiej.

 • Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania wskazanych do użytku z produktem w niniejszej zaawansowanej instrukcji obsługi.
 • Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
 • Nie należy narażać produktu na silne wstrząsy ani drgania.
 • Nie należy dotykać żadnych wewnętrznych podzespołów.
 • W przypadku jakichkolwiek objawów nietypowego działania produktu, np. jeśli wydobywa się z niego dym lub dziwny zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
 • Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.
 • Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Nie wolno wkładać do wnętrza produktu żadnych ciał obcych ani wlewać do niego cieczy.
 • Nie należy użytkować produktu w miejscach, w których występują gazy łatwopalne.

  Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.

 • W czasie burz z piorunami nie należy dotykać produktu, jeśli jest podłączony do gniazda elektrycznego.

  Może to spowodować porażenie prądem.

 • W przypadku korzystania z ładowarki lub zasilacza należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  • Należy okresowo usuwać suchą ściereczką kurz zbierający się na wtyczce przewodu zasilającego i gnieździe elektrycznym.
  • Nie należy podłączać ani odłączać produktu mokrymi rękoma.
  • Nie należy korzystać z produktu, jeśli wtyczka przewodu zasilającego nie jest wsunięta do końca do gniazda elektrycznego.
  • Należy chronić wtyczkę przewodu zasilającego i złącza przed zabrudzeniem oraz przed zetknięciem z metalowymi stykami lub innymi przedmiotami wykonanymi z metalu.
  • W czasie burz z piorunami nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza, jeśli są podłączone do gniazda elektrycznego.
 • Nie należy owijać produktu tkaniną bądź innymi materiałami w trakcie korzystania z niego ani krótko po jego użyciu, gdy jest nadal ciepły.
 • Nie należy pozostawiać produktu podłączonego przez dłuższy czas do źródła zasilania.
 • Nie należy ładować baterii w temperaturach poza zakresem 5–40°C.

  Mogłoby to spowodować porażenie prądem, wybuch lub pożar.

 • W trakcie korzystania z produktu należy unikać jego dłuższego kontaktu z tym samym obszarem skóry.

  Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, objawiające się zaczerwienieniem skóry i powstawaniem na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydaje się gorąca.

 • Należy stosować się do wszelkich tablic informacyjnych lub komunikatów nakazujących wyłączanie produktu w miejscach, w których jego używanie jest zabronione.

  Zlekceważenie takich zaleceń mogłoby spowodować wadliwe działanie innych urządzeń w wyniku emisji fal elektromagnetycznych, a nawet doprowadzić do wypadków.

PrzestrogaPRZESTROGA:
Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
 • Nie należy patrzeć przez wizjer przez dłuższy czas.

  Może to wywołać objawy podobne do choroby lokomocyjnej. W takim przypadku należy natychmiast zaprzestać używania produktu i chwilę odpocząć przed ponownym użyciem.

 • Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze.

  Mogłoby to doprowadzić do silnego nagrzania lub schłodzenia produktu, przez co jego dotknięcie groziłoby poparzeniami bądź uszkodzeniami ciała.

 • Pasek jest przeznaczony do użytku tylko z korpusem aparatu. Wieszanie paska z przymocowanym produktem na haku lub na innym przedmiocie może doprowadzić do uszkodzenia produktu. Nie należy również potrząsać produktem ani narażać go na silne uderzenia.
 • Nie wolno wywierać dużej siły na obiektyw ani dopuszczać do uderzenia go innym przedmiotem.

  Mogłoby to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

 • Jeśli podczas korzystania z tego produktu nastąpi nietypowa reakcja skórna lub podrażnienie, należy powstrzymać się od jego dalszego użycia i uzyskać pomoc lub poradę medyczną.
 • Nie należy dotykać karty bezpośrednio po dłuższym używaniu.

  Karta może być gorąca, co może spowodować oparzenia.

 • Podczas użytkowania nie wolno dotykać złącza ani obszaru wokół niego przez dłuższy czas, jeśli pokrywa złącza jest otwarta.

  Może to spowodować oparzenia niskotemperaturowe.