Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W celu bezpiecznego korzystania z produktu należy zapoznać się z tymi instrukcjami.

Przestrzeganie tych instrukcji zapobiega odnoszeniu obrażeń przez użytkownika produktu i inne osoby.

OSTRZEŻENIEOSTRZEŻENIE:
Ostrzeżenia wskazują ryzyko spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.
 • Akumulatory należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.
 • Należy używać wyłącznie źródeł zasilania, które zostały wskazane w niniejszej instrukcji obsługi jako przeznaczone do tego produktu.
 • Nie należy rozmontowywać ani modyfikować produktu.
 • Produktu nie należy narażać na silne wstrząsy ani drgania.
 • Nie należy dotykać żadnych odsłoniętych części wewnętrznych.
 • W przypadku wystąpienia wszelkich nieoczekiwanych okoliczności, np. jeśli z produktu wydobywa się dym lub nietypowy zapach, należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.
 • Do czyszczenia produktu nie należy stosować żadnych rozpuszczalników organicznych, np. alkoholu, benzyny czy rozcieńczalnika do farb.
 • Nie należy dopuszczać do zamoczenia produktu. Należy zapobiegać przedostawaniu się cieczy i innych ciał obcych do wnętrza produktu.
 • Nie należy używać produktu w miejscach, w których występują łatwopalne gazy.

  Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.

 • Nie należy dotykać produktu podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.

  Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

 • Podczas korzystania z baterii/akumulatorów dostępnych w sprzedaży lub dostarczonych w zestawie z produktem należy przestrzegać poniższych instrukcji.

  • Baterie / akumulatory używać jedynie z produktem, do którego zostały przeznaczone.
  • Nie ogrzewać baterii / akumulatorów ani nie wystawiać ich na działanie ognia.
  • Baterii / akumulatorów nie należy ładować za pomocą nieautoryzowanych ładowarek.
  • Styków nie należy narażać na zabrudzenie ani na kontakt z metalowymi szpilkami czy też z innymi metalowymi przedmiotami.
  • Nie należy używać rozszczelnionych baterii / akumulatorów.
  • Przed wyrzuceniem baterii / akumulatorów należy zaizolować ich styki taśmą lub w inny sposób.

  Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.

  Jeśli bateria / akumulator ma wyciek i materiał zetknie się ze skórą lub ubraniami, należy dokładnie przemyć ten obszar pod bieżącą wodą. W razie dostania się elektrolitu do oczu należy dokładnie przepłukać je dużą ilością bieżącej wody i natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.

 • Podczas użytkowania ładowarek należy przestrzegać poniższych instrukcji.

  • Należy okresowo usuwać gromadzący się na wtyczce zasilającej i gnieździe elektrycznym kurz za pomocą mokrej szmatki.
  • Nie podłączać ani nie odłączać produktu mokrymi rękami.
  • Nie należy używać produktu, jeśli wtyczka zasilająca nie jest całkowicie włożona do gniazda elektrycznego.
  • Nie odsłaniać wtyczki zasilającej, narażając ją na zabrudzenie lub kontakt z metalowymi szpilkami lub innymi obiektami z metalu.
  • Nie należy dotykać ładowarki ani zasilacza podłączonego do gniazda elektrycznego podczas burzy.
  • Nie umieszczać ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Nie wolno dopuścić do uszkodzenia, złamania ani modyfikacji przewodu zasilającego.
  • Nie owijać produktu w tkaniny ani inne materiały w trakcie lub zaraz po zakończeniu użytkowania, gdy jest on jeszcze ciepły.
  • Nie pozostawiać produktu podłączonego do źródła zasilania przez dłuższy czas.
  • Nie ładować baterii/akumulatorów w temperaturze poza zakresem 5–40 °C.

  Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem, wybuchu lub pożaru.

 • Jeśli korzysta się z produktu przez dłuższy czas, należy unikać jego trwałego kontaktu z tymi samymi obszarami skóry.

  Mogłoby to spowodować powierzchowne poparzenia, m.in. zaczerwienienie skóry lub powstanie na niej pęcherzy, nawet jeśli powierzchnia produktu nie wydawałaby się gorąca.

 • Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyłączenia urządzenia w miejscach, gdzie jego użytkowanie jest zabronione.

  W przeciwnym wypadku może to spowodować nieprawidłowe działanie innych urządzeń ze względu na efekt fal elektromagnetycznych, a nawet – wypadki.

PRZESTROGAPRZESTROGA:
Należy stosować się do poniższych przestróg. Nieprzestrzeganie ich może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.
 • Nie należy aktywować lampy błyskowej w pobliżu oczu.

  Mogłoby to spowodować uszkodzenie wzroku.

 • Emisja światła przez lampę błyskową powoduje jej silne nagrzanie. Podczas fotografowania należy trzymać od niej z dala palce i pozostałe części ciała oraz inne przedmioty.

  Mogłoby to spowodować poparzenia lub uszkodzenie lampy błyskowej.

 • Nie należy pozostawiać produktu w miejscach o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze.

  Produkt mógłby się bardzo mocno ogrzać/schłodzić, przez co jego dotknięcie mogłoby spowodować poparzenia lub obrażenia.

 • Nie należy dotykać żadnych elementów wewnątrz produktu.

  Mogłoby to spowodować obrażenia.