Таймермен басқарып түсіру

Таймермен түсірудің бір суретті белгіленген уақытта автоматты түрде түсіруге немесе көрсетілген интервалдармен көрсетілген суреттер санын түсіруге мүмкіндік беретін екі түрі бар. Шам экспозияларынан бұрын камераны тиісінше дайындаңыз.

Таймермен түсіру

Көрсетілген уақыт біткеннен кейін бір суретті автоматты түрде түсіруге мүмкіндік береді.

 1. Түсіріп алу терезесін экранға шығарыңыз ().

 2. [Таймер] түймесін басыңыз.

  • [Timer shooting settings/Таймермен түсіру параметрлері] терезесі экранға шығады.
 3. [Delay setting/Кідірісті орнату] бөлімінде түсіруге дейін күтетін уақытты енгізіңіз.

  • Ауқым бір секундтық қадамдармен 00:00–99:59 аралығында болады.
  • Шам экспозициялары үшін [Remote bulb shooting/Қашықтан шаммен түсіру] бөлімінде экспозиция уақытын енгізіңіз.
 4. [Start/Бастау] түймесін басыңыз.

  • Көрсетілген уақыт біткеннен кейін камера түсіреді.

Қашықтан интервал таймерімен түсіру

EOS 5D Mark IVRP6D Mark II үлгісінен басқа EOS камералары

Көрсетілген интервалмен көрсетілген суреттер санын автоматты түрде түсіруге мүмкіндік береді.

 1. Түсіріп алу терезесін экранға шығарыңыз ().

 2. [Таймер] түймесін басыңыз.

  • [Timer shooting settings/Таймермен түсіру параметрлері] терезесі экранға шығады.
 3. [Remote Interval timer shooting/Қашықтан интервал таймерімен түсіру] опциясын таңдаңыз.

 4. Түсіру интервалы мен түсірілімдер санын енгізіңіз.

  • Интервал ауқымы бір секундтық қадамдармен 00:05–99:59 аралығында болады.
  • Түсірілімдердің ең аз саны — екеу. Орнатуға болатын түсірілімдер саны компьютеріңіздегі бос орынға байланысты.
  • Шам экспозициялары үшін [Remote bulb shooting/Қашықтан шаммен түсіру] бөлімінде экспозиция уақытын енгізіңіз.
 5. [Start/Бастау] түймесін басыңыз.

  • Көрсетілген суреттер саны көрсетілген интервалдармен түсіріледі.

Ескерту

 • Компьютеріңізге байланысты қысқа интервалдар компьютердің суреттерді тасымалдауына және сақтауына жеткілікті уақыт бермеуі мүмкін, ал бұл көрсетілген интервалмен түсіруге кедергі келтіруі мүмкін. Мұндай жағдайда ұзағырақ интервал орнатып, қайтадан түсіріп көріңіз.

Ескертпе

 • [Timer shooting settings/Таймермен түсіру параметрлері] диалог терезесі көрсетіліп тұрғанда түсіру режимін өзгерту мүмкін емес.

  Түсіру режимін [Timer shooting settings/Таймермен түсіру параметрлері] диалог терезесі көрсетілмей тұрғанда орнатыңыз.

EOS 5D Mark IVRP6D Mark II
 1. Түсіріп алу терезесін экранға шығарыңыз ().

 2. [Таймер] түймесін басыңыз.

 3. Бір режимді таңдаңыз.

  • Төмендегі екі режимнің бірін таңдаңыз.

   [Camera function/Камера функциясы] режимі:

   Бұл режим камераның интервал таймерін пайдаланады. Дәл интервалдармен түсіруге мүмкіндік береді. Қысқа интервалдарға да қолдау көрсетіледі. Оған қоса, интервал таймерімен түсіру кезінде камераны пайдалануға болады.

   [Computer control/Компьютермен басқару] режимі:

   Компьютермен басқарылатын интервал таймерімен түсіру. Шаммен түсіруге де қолдау көрсетіледі.

  • [Camera function/Камера функциясы] немесе [Computer control/Компьютермен басқару] опциясын басыңыз.
 4. Параметрлерді қажетінше реттеңіз.

  • [Camera function/Камера функциясы] режимі

   Түсіру интервалы мен түсірілімдер санын енгізіңіз.

   • Интервал ауқымы бір секундтық қадамдармен 00:00:01–99:59:59 аралығында болады.
   • Түсірілімдер санын 01–99 ауқымында орнатуға болады. Интервал таймері тоқтағанша шексіз түсіре беру үшін 00 мәніне орнатуға да болады.
  • [Computer control/Компьютермен басқару] режимі

   Параметрлерді төмендегідей тәртіппен реттеңіз.

   (1) [Remote interval timer shooting/Қашықтан интервал таймерімен түсіру] опциясын таңдаңыз.

   (2) Түсіру интервалы мен түсірілімдер санын енгізіңіз.

   • Бір секундтық қадамдармен 00:05–99:59 ауқымындағы бір мәнді енгізіңіз.
   • Түсірілімдердің ең аз саны — екеу. Орнатуға болатын түсірілімдер саны компьютеріңіздегі бос орынға байланысты.
 5. [Start/Бастау] түймесін басыңыз.

  • Түсіру реттелген параметрлерге сәйкес әрі қарай орындалады.

Ескерту

 • Компьютеріңізге байланысты [Computer control/Компьютермен басқару] режимінде қысқа интервалдар компьютердің суреттерді тасымалдауына және сақтауына жеткілікті уақыт бермеуі мүмкін, ал бұл көрсетілген интервалмен түсіруге кедергі келтіруі мүмкін. Мұндай жағдайда ұзағырақ интервал орнатып, қайтадан түсіріп көріңіз.
 • [Camera function/Камера функциясы] режиміне қатысты сақтық шараларын жалғанған камераның нұсқаулығындағы интервал таймерімен түсіру функциясының сипаттамасынан қараңыз.

Ескертпе

 • [Timer shooting settings/Таймермен түсіру параметрлері] диалог терезесі көрсетіліп тұрғанда түсіру режимін өзгерту мүмкін емес.

  Түсіру режимін [Timer shooting settings/Таймермен түсіру параметрлері] диалог терезесі көрсетілмей тұрғанда орнатыңыз.

 • Орындалып жатқан интервал таймерімен түсіруді тоқтату үшін: [Camera function/Камера функциясы] режимінде [Interval timer/Интервал таймері] диалог терезесіндегі [Stop/Тоқтату] түймесін басыңыз.

  [Computer control/Компьютерді басқару] режимінде [Timer shooting settings/Таймермен түсіру параметрлері] диалог терезесіндегі [Cancel/Бас тарту] түймесін басыңыз.