Суреттерді компьютерге тасымалдау

Таңдалған суреттер компьютердегі [Pictures/Суреттер] (Windows) немесе [Pictures/Суреттер] (macOS) қалтасына түсірілген күні бойынша сақталады. Тасымалдағаннан кейін, орнатылған жағдайда Digital Photo Professional 4 (DPP) автоматты түрде іске қосылып, тасымалданған суреттерді көрсетеді.

Ескерту

 • Үлкен файл өлшеміне байланысты фильмдерді тасымалдау ұзақ уақыт алады.

Ескертпе

 • Суреттерді тасымалдағаннан кейін іске қосылатын қолданбаны таңдаулы параметрлер () терезесіндегі [Linked Software/Байланыстырылған бағдарламалық жасақтама] қойындысында өзгертуге болады.
 • Таңдаулы параметрлер () терезесіндегі [Destination Folder] қойындысында автоматты түрде тасымалданатын суреттердің немесе қашықтан түсіру функциясында таңдалған суреттердің мақсатты орнын өзгертуге болады.
 • Digital Photo Professional 4 бағдарламасын Canon веб-сайтынан жүктеп алуға болады.

Суреттерді топтап тасымалдау

 1. [Download images to computer/Суреттерді компьютерге жүктеп алу] түймесін басыңыз.

 2. [Settings/Параметрлер] түймесін басыңыз.

 3. Суреттерді тасымалдау шартын таңдап, [OK] түймесін басыңыз.

 4. [Start automatic download/Автоматты түрде жүктеп алуды бастау] опциясын басыңыз.

  DPP басты терезесі

  • DPP бағдарламасын пайдалану туралы егжей-тегжейлі мәліметті Digital Photo Professional 4 бағдарламасының нұсқаулығынан қараңыз.

Таңдалған суреттерді тасымалдау

 1. [Select and download/Таңдау және жүктеп алу] түймесін басыңыз.

 2. Көру құралы терезесінен суреттерді таңдаңыз.

  Көру құралы терезесі

  • Тасымалданатын суреттерге құсбелгі қойыңыз.
  • Сондай-ақ тінтуірмен көп суретті таңдауға болады.

  Ескертпе

  • Нобайлардың сұрыпталу ретін өзгерту үшін [Сұрыптау] опциясын басыңыз.
  • Тасымалданатын суреттерді таңдау керек болса, суреттерді әртүрлі шарттар бойынша сүзу үшін [Бір шартты таңдаңыз] опциясын басыңыз.
  • Нобайларда көрсетілген ақпаратты таңдау үшін [Ақпарат] опциясын басыңыз. [Date/time/Күн/уақыт] опциясын таңдаса, файл жасалған күн мен уақыт көрсетіледі.
  • Таңдау күйін құсбелгі қойылған және алынған күйлер арасында ауыстыру үшін [Инверттеу] опциясын басыңыз.
  • Тек таңдалған суреттерді көрсету үшін [Тек таңдалғандар] опциясын басыңыз.
  • Суреттерді файл жасалған күні бойынша сүзу үшін [Күн сүзгісі] опциясын басыңыз.
  • Тізім көрінісіне ауысу үшін [Тізім көрінісі] опциясын басыңыз.
   Нобай көрінісіне қайту үшін [Нобай көрінісі] опциясын басыңыз.
  • Тізім көрінісінде сұрыптау үшін тақырып элементін басыңыз. [Folder/Қалта] бойынша сұрыптау нобай көрінісіндегі [Сұрыптау] бойынша сұрыптаумен пара-пар.
 3. [Download/Жүктеп алу] түймесін басыңыз.

 4. Мақсатты орынды орнатып, [OK] түймесін басыңыз.

  Суретті жүктеу диалог терезесі

  1. Компьютердегі мақсатты орынды көрсетеді
  2. Мақсатты орынды орнату
  • [Save File/Файлды сақтау] диалог терезесі пайда болып, EU суреттерді компьютерге тасымалдай бастайды.
  • Тасымалданған суреттер [Quick Preview/Жылдам алдын ала қарау] терезесінде көрсетіледі.

   Жылдам ала қарау терезесі

  • Суреттер тасымалданған кезде оларды жылдам қарап шығуға мүмкіндік береді. Терезенің өлшемін қажетінше өзгертуге болады.
  • Басты терезеге ауысу үшін көру құралы терезесіндегі [Main Window/Басты терезе] опциясын басыңыз.

Ескертпе

 • Ішінен суреттер тасымалданған карталарды көру құралы терезесіндегі (EOS R5 C құрылғысынан басқа) [Format/Пішімдеу] түймесін басу арқылы іске қосуға болады.
 • 2-қадамда қатарынан тұрған бірнеше суретті бірден таңдауға болады. Тасымалданатын бірінші суретті басып, Shift пернесін басып тұрған күйде соңғы суретті басқанда, белгіше ([2-құсбелгі түймесі]) көрсетіледі.
  Көрсетілген суреттердің барлығын таңдау үшін [1-құсбелгі түймесі] опциясын басыңыз.
 • Көру құралы терезесі туралы егжей-тегжейлі мәліметті Көру құралы терезесінің функциялары бөлімінен қараңыз.
 • HDR орталарында камерада HDR PQ параметрі орнатылған күйде түсірілген суреттер HDR PQ (10 биттік) суреттері ретінде [Quick Preview/Жылдам алдын ала қарау] терезесінде (Windows) де көрсетіледі. HDR орталары туралы егжей-тегжейлі мәліметті HDR PQ параметрлері бөлімінен қараңыз.