«Менің мəзірім» мəзірін тіркеу

Менің мәзірім қойындысында мәзір элементтерін және жиі өзгертілетін Теңшелетін функцияларды тіркеуіңізге болады.

«Менің мəзірім» қойындыларын жасау және қосу

 1. [Add My Menu tab/Менің мәзірім қойындысын қосу] параметрін таңдаңыз.

 2. [OK] түймесін таңдаңыз.

  • 1-ші және 2-ші қадамдарды қайталау арқылы бес Менің мәзірім қойындысына дейін жасауға болады.

Менің мәзірім қойындыларындағы мәзір элементтерін тіркеу

 1. [MY MENU*: Configure/МЕНІҢ МӘЗІРІМ*: Теңшеу] параметрін таңдаңыз.

 2. [Select items to register/Тіркелетін элементтерді таңдау] параметрін таңдаңыз.

 3. Қалаған элементтерді тіркеңіз.

  • Элементті таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Растау экранында [OK] тармағын таңдаңыз.
  • Алты элементке дейін тіркей аласыз.
  • 2-қадамдағы экранға оралу үшін, MENU түймесін басыңыз.

Менің мәзірім қойындысы параметрлері

Мәзір қойындысындағы элементтерді сұрыптауға және жоюға және мәзір қойындысының атауын өзгертуге не оның өзін жоюға болады.

 • Sort registered items (Тіркелген элементтерді сұрыптау)

  Менің мәзірім параметрінде тіркелген элементтердің тәртібін ауыстыра аласыз. [Sort registered items/Тіркелген элементтерді сұрыптау] параметрін таңдаңыз, қайта реттеу үшін элементті таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз. [Жоғарғы және төменгі] көрсетіліп тұрғанда элементті қайта реттеу үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.

 • Delete selected items (Таңдалған элементтерді жою)/Delete all items on tab (Қойындыдағы барлық элементтерді жою)

  Тіркелген элементтердің кез келгенін жоя аласыз. [Delete item/items / Элементті/элементтерді жою] функциясы бір уақытта бір элементті жояды, ал [Delete all items/Барлық элементтерді жою] функциясы қойындыдағы барлық тіркелген элементтерді жояды.

 • Delete tab (Қойындыны жою)

  Ағымдағы My Menu (Менің мәзірім) қойындысын жоюыңызға болады. [Delete tab/Қойынды таңдау] түймесін [MY MENU*/МЕНІҢ МӘЗІРІМ*] қойындысын жою үшін таңдаңыз.

 • Rename tab (Қойындының атауын өзгерту)

  Менің мәзірім қойындысының атауын [MY MENU*/МЕНІҢ МӘЗІРІМ*] ішінен өзгертуге болады.

  1. [Rename tab/Қойындының атауын өзгерту] тармағын таңдаңыз.

  2. Мәтін енгізіңіз.

   • Таңбаны таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 немесе Жылдам басқару дискісі 2 дискісін немесе Көп функциялы басқару құралы түймесін басыңыз, одан кейін оны енгізу үшін SET түймесін басыңыз.
   • [Кіріс режимі] тармағын таңдау арқылы кіріс режимін өзгерте аласыз.
   • Жалғыз таңбаларды жою үшін [Erase (Өшіру)] параметрін таңдаңыз немесе Erase (Өшіру) түймесін басыңыз.
  3. Енгізуді растаңыз.

   • MENU түймесін басыңыз, одан кейін [OK] параметрін таңдаңыз.

Барлық менің мәзірім қойындыларын жою/Барлық элементтерді жою

Барлық жасалған Менің мәзірім қойындыларын немесе оларда тіркелген Менің мәзірім элементтерін жоюыңызға болады.

 • Delete all My Menu tabs (Барлық «Менің мәзірім» қойындыларын жою)

  Өзіңіз жасаған барлық Менің мәзірім қойындыларын жоюға болады. [Delete all My Menu tabs/Барлық Менің мәзірім қойындыларын жою] таңдалған кезде [MY MENU1/1-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] қойындысынан [MY MENU5/5-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] қойындысына дейінгі барлық қойындылар жойылады және [Менің мәзірім] қойындысы әдепкі мәніне оралады.
 • Delete all items (Барлық элементтерді жою)

  [MY MENU1/1-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] - [MY MENU5/5-МЕНІҢ МӘЗІРІМ] қойындыларының астында тіркелген барлық элементтерді жоя аласыз. Қойындылардың өздері қалады. [Delete all items/Барлық элементтерді жою] таңдалғанда, барлық жасалған қойындыларда тіркелген барлық элементтер жойылады.

Ескерту

 • [Delete tab/Қойындыны жою] немесе [Delete all My Menu tabs/Барлық «Менің мәзірім» қойындыларын жою] әрекетін орындау [Rename tab/Қойынды атауын өзгерту] параметрімен атаулары өзгертілген қойынды атауларын да жояды.

Мәзір дисплейі параметрлері

MENU түймесін басқан кезде бірінші шығатын мәзір экранын орнату үшін [Menu display/Мәзір дисплейі] тармағын таңдауға болады.

 • Normal display (Қалыпты көрсету)

  Соңғы көрсетілген мәзір экранын көрсетеді.
 • Display from My Menu tab (Менің мәзірім параметрінен көрсету)

  Таңдалған [Менің мәзірім] қойындысымен көрсетеді.
 • Display only My Menu tab (Менің мәзірім қойындысын ғана көрсету)

  Дисплейді [Менің мәзірім] қойындысына шектейді ([Түсіру]/[Автофокус]/[Ойнату]/[Communication Functions (Байланыс функциялары)]/[Орнату]/[Теңшелетін функциялар] қойындылары көрсетілмейді).