Теңшелетін түсіру режимдері (C1–C3)

Түсіру, мәзір және Теңшелетін функция параметрлері сияқты ағымдағы камера параметрлерін [Теңшелетін түсіру режимі 1] - [Теңшелетін түсіру режимі 3] Теңшелетін түсіру режимдерінде тіркеуге болады. Фотосуреттер немесе фильмдер түсіру кезінде пайдалану үшін түрлі функцияларды тіркеуіңізге болады.

  1. [Орнату: Custom shooting mode (C1-C3)/Орнату: Теңшелетін түсіру режимі (C1-C3)] параметрін таңдаңыз.

  2. [Register settings/Параметрлерді тіркеу] параметрін таңдаңыз.

  3. Қалаған элементтерді тіркеңіз.

    • Тіркеу үшін Теңшелетін түсіру режимін таңдаңыз, одан кейін [OK] тармағын [Register settings/Параметрлерді тіркеу] экранында таңдаңыз.
    • Ағымдағы камера параметрлері Теңшелетін түсіру режиміне C* тіркеледі.

Тіркелген параметрлерді автоматты түрде жаңарту

Теңшелетін түсіру режимінде түсіру кезінде параметрді өзгертсеңіз, режимді жаңа параметрмен (Автоматты түрде жаңарту) автоматты түрде жаңартуға болады. Осы автоматты жаңартуды іске қосу үшін 2-қадамда [Auto update set./Автоматты жаңарту парам.] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.

Тіркелген теңшелетін түсіру режимдерін болдырмау

2-қадамда [Clear settings/Параметрлерді тазалау] параметрін таңдасаңыз, әрбір режимнің параметрлерін олар тіркеуден бұрын болғандай әдепкі параметрлерге қалпына келтіруге болады.

Ескертпе

  • Сондай-ақ, Теңшелетін түсіру режимдерінде түсіру және мәзір параметрлерін өзгертуіңізге болады.