Дыбыс деңгейі

Камера дыбыстарының деңгейін реттеуге болады.

  1. [Орнату: Volume/Орнату: Дыбыс деңгейі] параметрін таңдаңыз.

  2. Параметрді орнатыңыз.

    • Параметрді таңдаңыз, одан кейін дыбыс деңгейін реттеу үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз.

Ескертпе

  • [Shutter volume/Ысырманың дыбыс деңгейі] параметрі [Always play at release/Босатқанда әрқашан ойнату] күйіне орнатылғанда [Түсіру: Shutter mode/Түсіру: Ысырма режимі] параметрлеріне қарамастан камера әрқашан дыбыстық сигнал береді.