Қолмен фокустау

Автофокустау арқылы фокустау мүмкін болмаса, суретті үлкейтіп, қолмен фокустауыңызға болады.

 1. Объективтің фокустау режимінің қосқышын MF күйіне орнатыңыз.

  • Шамаланған фокусты орнату үшін объективтің фокустау сақинасын бұраңыз.
  • Фокустау режимінің қосқышы жоқ объективтер үшін [Автофокус: Focus mode/Автофокус: Фокус режимі] параметрін [MF] күйіне орнатыңыз.
 2. Суретті үлкейтіңіз.

  • Үлкейту немесе кішірейту түймесінің әрбір басылуы үлкейту қатынасын төмендегідей өзгертеді.
 3. Үлкейтілген аймақты жылжытыңыз.

  • Үлкейтілген аймақты фокустау позициясына жылжыту үшін Көп функциялы басқару құралы пернесін пайдаланыңыз.
  • Үлкейтілген аймақты ортаға әкелу үшін Көп функциялы басқару құралы түймесін тікелей ішке басыңыз.
 4. Қолмен фокустаңыз.

  • Үлкейтілген суретке қарап, фокустау үшін объективтің фокустау сақинасын бұраңыз.
  • Фокус алғаннан кейін қалыпты көрініске қайту үшін Үлкейту немесе кішірейту түймесін басыңыз.

Ескертпе

 • Үлкейтілген көріністе экспозиция құлыптанады.
 • Қолмен фокустау кезінде де түсіру үшін сенсорлы ысырманы пайдалана аласыз.

MF жоғарылату (Контурды ерекшелеу) параметрін орнату

Фокустағы нысандардың шеттері фокустауды оңайлату үшін түсте көрсетіледі. Контур түсін орнатуыңызға және шетті анықтау сезімталдығын (деңгейін) реттеуіңізге болады.

 1. [Автофокус: MF peaking settings/Autofocus: MF жоғарылату параметрлері] параметрін таңдаңыз.

 2. [Peaking/Жоғарылату] параметрін таңдаңыз.

  • [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.
 3. [Level/Деңгей] және [Color/Түс] параметрлерін орнатыңыз.

  • Қажетінше орнатыңыз.

Ескерту

 • Үлкейтілген көріністе жоғарылату дисплейі көрсетілмейді.
 • HDMI шығысы кезінде жоғарылату дисплейі HDMI арқылы қосылған құралда көрсетілмейді. Жоғарылату дисплейінің камера экранында [Live View арқылы түсіру: HDMI display/Live View арқылы түсіру: HDMI дисплейі] параметрі [Live View арқылы түсіру+Сыртқы монитор] күйіне орнатылған кезде көрсетілетінін ескеріңіз.
 • MF жоғарғы нүктесін жоғары ISO көрсеткіштерінде анықтау қиын болуы мүмкін, әсіресе ISO кеңейтімі орнатылған кезде. Қажет болса, ISO көрсеткiшiн төмендетіңіз немесе [Peaking/Жоғарылату] параметрін [Off/Өшіру] деңгейіне орнатыңыз.

Ескертпе

 • Экранда көрсетілген жоғарылату дисплейі суреттерде жазылмайды.
 • MF кі жоғарғы нүктесін Canon Log орнатылған кезде ажырату қиын болуы мүмкін. Қажет болса, [View Assist./Қарай көмек.] параметрін [On/Қосу] мәніне орнатыңыз.

Фокус бағыттағышы

[Автофокус: Focus guide/Автофокус: Бағыттағыш жақтау] параметрін [On/Қосу] мәніне орнату фокус реттелетін бағытты және қажетті реттеу ауқымын көрсететін бағыттағыш жақтауды береді. Бағыттағыш жақтауды қалаған позицияңызда көрсету үшін көзбен басқару мүмкіндігін пайдалануыңызға да болады. Мәліметтерді AF үшін Көзбен басқару мүмкіндігін пайдалану бөлімінен қараңыз.

 1. [Автофокус: Focus guide/Autofocus: Бағыттағыш жақтау] параметрін таңдаңыз.

 2. [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.

  • Бағыттағыш жақтау негізгі нысан ретінде анықталған кез келген адамның бетінде көрсетіледі.
  • Бағыттағыш жақтауды негізгі нысан ретінде анықталған кез келген адамның көздеріне жақын көрсету үшін [Автофокус: Subject tracking/Автофокус: Нысанды бақылау] параметрін [On/Қосу] мәніне, ал [Autofocus: Eye detection/Autofocus: Көзді анықтау] параметрін [Enable/Қосу] мәніне орнатыңыз.
  • AF point selection (AF нүктесін таңдау) түймесін басқаннан кейін Көп функциялы басқару құралы дискісін бағыттағыш жақтауды басқан бағытыңызда жылжыту үшін пайдалануыңызға болады.
  • Бағыттағыш кадрды Көп функциялы басқару құралы дискісін пайдалану кезінде ортаға әкелу үшін Көп функциялы басқару құралы түймесін тікелей ішке басыңыз.
  • Бағыттағыш кадрды Көп функциялы басқару құралы дискісімен жылжытқаннан кейін орнату үшін SET түймесін басыңыз.
  • Бағыттағыш кадрды экранды түрту арқылы да жылжытуыңызға және орнатуыңызға болады.
  • Бағыттағыш кадрды ортаға әкелу үшін [Set AF point to center (AF нүктесін ортаға орнату)] белгішесін түртіңіз немесе Көп функциялы басқару құралы түймесін тікелей ішке басыңыз.

Бағыттағыш жақтауы фокустағы ағымдағы позицияны және реттеу мөлшерін төмендегідей көрсетеді.

Шексіздікке қарай

Көп реттеу қажет

Шексіздікке қарай

Аздап реттеу қажет

Фокуста

Жақын ауқымға қарай

Аздап реттеу қажет

Жақын ауқымға қарай

Көп реттеу қажет

Реттеу ақпараты

анықталмаған

Ескерту

 • AF үшін қиын түсіру жағдайында () бағыттағыш жақтау дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.
 • Жоғары апертура мәндері дұрыс бағыттағыш жақтауының көрсетілуіне кедергі келтіруі мүмкін.
 • Бағыттағыш жақтауы көрсетіліп тұрғанда ешқандай AF нүктелері көрсетілмейді.
 • Бағыттағыш кадр мына жағдайларда көрсетілмейді.
  • Объективтің фокустау режимінің қосқышы келесі күйге орнатылғанда: AF
  • Дисплей үлкейтілген кезде
 • Бағыттағыш жақтауы TS-E объективтерін ауыстыру немесе еңкейту кезінде дұрыс көрсетілмейді.

Ескертпе

 • Камераның автоматты қуат өшіру есептегіші объективтің электрондық фокустау сақинасымен фокусты реттеуге кеткен уақытты есептемейді.