Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы

Фильм жазу кезінде ысырма түймесін жартылай немесе толығымен басу арқылы орындауға болатын функцияларды орнатуға болады.

Ескерту

 • Фильм жазуда [Shutter btn function for movies/Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы] параметрі [Теңшелетін функциялар: Customize buttons/Теңшелетін функциялар: Түймелерді теңшеу] терезесінде ысырма түймесіне тағайындалған кез келген функцияны ауыстырады.
 1. [Түсіру: Shutter btn function for movies/Түсіру: Фильмдер үшін ысырма түймесінің функциясы] параметрін таңдаңыз.

 2. Параметрді таңдаңыз.

  • Half-press (Жартылай басу)

   Ысырма түймесін жартылай басу арқылы орындалатын функцияны көрсетіңіз.

  • Fully-press (Толық басу)

   Ысырма түймесін толығымен басу арқылы орындалатын функцияны көрсетіңіз.

  [Fully-press/Толық басу] параметрі [Start/stop mov rec/Фильм жазуды бастау/тоқтату] параметріне орнатылып тұрғанда, фильм жазуды тек фильм түсіру түймесімен емес, сонымен қатар ысырма түймесін толық басу немесе RS-80N3 қашықтық ауыстырып-қосқышын (бөлек сатылады) пайдалану арқылы бастауыңызға/тоқтатуыңызға болады.