Тыныш ысырма функциясы

Ысырманы босату дыбыстарын, жұмыс дыбыстарын және жарқылдың жануын және басқа жарық көздерін ажыратады.

Келесі параметрлер пайдаланылады және олар өзгертілмейді.

  • Ысырма режимі: [Electronic/Электронды]
  • Ысырманы босату дыбысы, фокусталған дыбыстық сигнал: тек құлақаспап шығысы
  • Сенсор дыбыстары, өздігінен түсіруді реттейтін таймер: тыныш
  • Жұмысты аяқтаудағы ысырма: ашық
  • Ұзақ экспозиция шуын азайту: [Disable/Өшіру]
  • Жарқыл жануы: [Disable/Өшіру]
  • AF көмекші сәулесін шығару: [Disable/Өшіру]
  • Түсіруді өздігінен реттейтін таймер/қашықтан басқару құралының шамы: жанбаған

Алдын ала орнатылған фокуспен жабдықталған объективтерді пайдалану кезінде фокустың алдын ала орнатылған дыбыстық сигналын өшіруді қарастырыңыз.

  1. [Түсіру: Silent shutter function/Түсіру: Тыныш ысырма функциясы] параметрін таңдаңыз.

  2. [On/Қосу] параметрін таңдаңыз.