Бірнеше экспозиция

Бірнеше экспозицияны (2–9) түсіру кезінде суреттердің бір суретке біріктірілу жолын қарай аласыз.

 1. [Түсіру: Multiple exposure/Түсіру: Бірнеше экспозиция] параметрін таңдаңыз.

 2. [Multiple exposure/Бірнеше экспозиция] параметрін орнатыңыз.

  • Параметрді таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Бірнеше экспозиция түсіруінен шығу үшін [Disable/Өшіру] тармағын таңдаңыз.
  • On:Func/Ctrl (Қосулы:Функ/Бсқ)

   Бірнеше экспозицияны біртіндеп нәтижелерді тексере отырып түсіру кезінде қолайлы. Үздіксіз түсіру барысында үздіксіз түсіру жылдамдығы едәуір төмендейді.

  • On:ContShtng (Қосулы:ҮздТүс)

   Қозғалған нысандардың үздіксіз бірнеше экспозициялары үшін пайдаланылады. Үздіксіз түсіруге болады, бірақ келесі операциялар түсіру барысында өшіріледі: мәзір экранын қарау, түсіргеннен кейін қарап шығу, суретті ойнату және соңғы суретті болдырмау ().

   Біріктіру үшін пайдаланылған жалғыз экспозициялардың алып тасталатынын және тек бірнеше экспозициялы суреттің сақталатынын ескеріңіз.

 3. [Multi-expos ctrl/Бірнеше экспозиция басқаруы] параметрін орнатыңыз.

  • Біріктіру параметрін таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • Additive (Қосымша)

   Әрбір түсірілген жалғыз сурет экспозициясы жинақталып қосылады. [No. of exposures/Экспозициялар саны] негізінде теріс экспозиция компенсациясын орнатыңыз. Экспозиция компенсациясының шамасын орнату үшін мына негізгі нұсқауларды орындаңыз.

   Экспозициялар саны бойынша экспозиция компенсациясы параметрінің нұсқаулары

   Екі экспозиция: –1 тоқтау, үш экспозиция: –1,5 тоқтау, төрт экспозиция: –2 тоқтау

  • Average (Орташа)

   [No. of exposures/Экспозициялар саны] негізінде теріс экспозиция компенсациясы бірнеше экспозицияны түсірген кезде автоматты түрде орнатылады. Егер бір көріністің бірнеше экспозициясын түсіретін болсаңыз, нысан өңінің экспозициясы стандартты экспозицияны алу үшін автоматты түрде басқарылады.

  • Bright/Dark (Ашық/күңгірт)

   Негізгі суреттің және қосылған суреттердің ашықтығы (немесе күңгірттігі) бірдей позицияда салыстырылады және ашық (немесе күңгірт) бөліктер сақталады. Суреттердің қатысты ашықтығына (немесе күңгірттігіне) байланысты кейбір қабаттасқан түстер араласуы мүмкін.

 4. [No. of exposures/Экспозициялар саны] параметрін орнатыңыз.

  • Экспозициялар санын орнатып, одан кейін SET түймесін басыңыз.
 5. Сақталатын суреттерді көрсетіңіз.

  • Барлық жалғыз экспозицияларды және бірнеше экспозициялы суретті сақтау үшін [All images/Барлық суреттер] параметрін таңдаңыз және SET түймесін басыңыз.
  • Тек бірнеше экспозициялы суретті сақтау үшін [Result only/Тек нәтижелер] параметрін таңдаңыз және SET түймесін басыңыз.
 6. [Continue Mult-exp/Бірн.экспозицияны жалғастыру] параметрін орнатыңыз.

  • Параметрді таңдаңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • [1 shot only/Тек 1 түсірілім] параметрімен түсіру аяқталған соң, бірнеше экспозициялы түсіру автоматты түрде болдырылмайды.
  • [Continuously/Үздіксіз] параметрімен, бірнеше экспозициялы түсіру 2-қадамдағы параметр [Disable/Өшіру] мәніне орнатылмағанша жалғаса береді.
 7. Бірінші экспозицияны түсіріңіз.

  • [On:Func/Ctrl / Қосулы:Функ/Бсқ] параметрі орнатылған кезде түсірілген сурет көрсетіледі.
  • [Бірнеше экспозиция] белгішесі жыпылықтайды.
  • Қалған экспозициялар саны (1)-экранда анықтама үшін көрсетіледі.
  • Ойнату түймесін басу арқылы түсірілген суретті () көруге болады.
 8. Келесі экспозицияларды түсіріңіз.

  • Әрі қарай түсірілген суреттер біріктіріліп көрсетіледі. Тек сурет дисплейі үшін INFO түймесін қайталап басыңыз.
  • Бірнеше экспозициялы түсіру экспозициялардың орнатылған саны түсірілгенде аяқталады.

Ескертпе

 • [On:Func/Ctrl / Қосулы:Функ/Бсқ] параметрімен осыған дейінгі бірнеше экспозициялы суретті қарау немесе алдыңғы жалғыз экспозицияны жою үшін Ойнату түймесін басуыңызға болады ().
 • Түсіру ақпараты ретінде бірнеше экспозициялы суретте соңғы түсірілім үшін түсірілген ақпарат бар.

Ескерту

 • Сурет шуы, түстің өзгеруі немесе жолақ нысандар мен түсіру жағдайларына байланысты бірнеше экспозицияда байқалуы мүмкін.
 • Бірнеше экспозициямен, экспозициялар неғұрлым көп болса, шу, дұрыс емес түстер және сызықтар соғұрлым байқалады.
 • Бірнеше экспозициялы түсіру қуат қосқышын Қуатты өшіру күйіне орнатсаңыз немесе батареяларды немесе карталарды ауыстырсаңыз болдырылмайды.
 • Бірнеше экспозициялы түсіру [Теңшелетін түсіру режимі 1]/[Теңшелетін түсіру режимі 2]/[Теңшелетін түсіру режимі 3]/[Фильмдер] түсіру режимдеріне ауысқан жағдайда аяқталады.
 • Камераны компьютерге қосқан кезде бірнеше экспозициялы түсіру мүмкін болмайды. Камераны түсіру барысында компьютерге қосқан кезде бірнеше экспозициялы түсіру тоқтатылады.

Бірнеше экспозицияны картаға жазылған JPEG суретімен біріктіру

Картаға жазылған JPEG суретін бірінші жалғыз экспозиция ретінде таңдауыңызға болады. Таңдалған JPEG суреті бүтін күйінде қалады.

 1. [Select image for multi. expo./Бірнеше экспозиция үшін суретті таңдау] параметрін таңдаңыз.

 2. Бірінші суретті таңдаңыз.

  • Бірінші суретті таңдау үшін Жылдам басқару дискісі 1 дискісін бұраңыз, одан кейін SET түймесін басыңыз.
  • [OK] түймесін таңдаңыз.
  • Таңдалған суреттің файл нөмірі экранның төменгі жағында көрсетіледі.
 3. Суретке түсіріңіз.

  • Бірінші суретті таңдаған кезде, [No. of exposures/Экспозициялар саны] көмегімен орнатылғандай қалған экспозициялар саны 1 бойынша азаяды.

Таңдауға болатын суреттер

Бірінші таңдалған JPEG ретінде бірдей көрініс бұрышында түсірілген JPEG суретін таңдай аласыз.

 • Толық жақтаулы көрініс бұрышында түсірілген суреттер

  RF немесе EF объективтерімен және [Түсіру: ФотосуреттерCropping/aspect ratio/Shooting: ФотосуреттерҚиып алу/пропорциялар] параметрі [Full-frame/Толық кадр] мәніне орнатылып түсірілген суреттер

 • APS-C көрініс бұрышында түсірілген суреттер

  RF немесе EF объективтерімен және [Түсіру: ФотосуреттерCropping/aspect ratio/Shooting: StillsҚиып алу/пропорциялар] параметрі [1.6x (crop)/1,6 есе (қиып алу)] мәніне орнатылып түсірілген суреттер немесе EF-S объективімен түсірілген суреттер

Ескерту

 • Келесі суреттерді таңдау мүмкін емес:

  • RAW немесе HEIF суреттері
  • Орташа/ Кішкентай 1/ Кішкентай 2өлшемдеріндегі JPEG суреттері
  • [Full-frame/Толық кадр] немесе [1.6x (crop)/1,6 есе (қиып алу)] параметрінен басқа параметрге орнатылған [Түсіру: ФотосуреттерCropping/aspect ratio/Shooting: StillsҚиып алу/пропорциялар] параметрімен түсірілген суреттер
  • Басқа камералардан суреттер
 • Біріктіруге болмайтын суреттер көрсетілуі мүмкін.

Ескертпе

 • Сондай-ақ, бірнеше экспозициялы түсіруде пайдаланылған JPEG суретін таңдауыңызға болады.
 • Сурет таңдауын болдырмау үшін [Deselect img/Сурет таңдауын алу] параметрін таңдаңыз.
 • Бірінші сурет үшін орнатылған түстік кеңістік келесі суреттерге де қолданылады.

Түсіру барысында бірнеше экспозицияны таңдау және жою

Бірнеше экспозициялы суретті қарау, экспозицияны тексеру және суреттердің біріктірілу жолын қарау үшін экспозициялардың көрсетілген санын түсіруді аяқтамастан бұрын Ойнату түймесін басуыңызға болады ([On:Func/Ctrl / Қосу:Функ/Басқару] параметрі орнатылғанда, бірақ [On:ContShtng/Қосу:ҮздТүсіру] параметрімен емес).

Erase (Өшіру) түймесін басу бірнеше экспозициялы түсіру кезінде мүмкін болатын операцияларды көрсетеді.

Параметр Сипаттамасы
Алдыңғы экранға оралу Erase (Өшіру) түймесін баспай тұрып экран қайта пайда болады.
Соңғы суретті болдырмау Түсірген соңғы суретіңізді жояды (қайта түсіру арқылы оны ауыстыруыңызға мүмкіндік бере отырып). Қалған экспозициялар саны 1-ге артады.
Сақтау және шығу

[Save source imgs: All images/Бастапқы суреттерді сақтау: Барлық суреттер] параметрімен барлық жалғыз экспозицияларды және оған дейін жасалған бірнеше экспозициялы суретті сақтайды және бірнеше экспозициямен түсіруден шығады.

[Save source imgs: Result only/Бастапқы суреттерді сақтау: Тек нәтиже] параметрімен тек оған дейін жасалған бірнеше экспозициялы суретті сақтайды және бірнеше экспозициямен түсіруден шығады.

Сақтамай шығу Бірнеше экспозициялы түсіруден суретті сақтамай шығады.

Ескерту

 • Бірнеше экспозициялы түсіру барысында бірнеше экспозициялы суреттерді ғана ойната аласыз.

Ақаулықтарды жоюЖҚС

 • Сурет сапасында шектеулер бар ма?

  Бірнеше экспозиция JPEG [Үлкен: Сурет сапасы 8] суреттері ретінде түсіріледі. [Түсіру: Img type/size/Shooting: Сурет түрі/өлшемі] параметрі тек RAW суретіне орнатылса да, бұл суреттер JPEG [Үлкен: Сурет сапасы 8] суреттері ретінде түсіріледі.

 • Картадағы жазылған суреттерді біріктіруге бола ма?

  [Select image for multi. expo./Бірн. экспоз. үшін сурет таңдау] параметрімен картада жазылған суреттерден бірінші жалғыз экспозицияны таңдай аласыз (). Картаға жазылып қойған бірнеше суреттерді біріктіре алмайтыныңызды ескеріңіз.

 • Бірнеше экспозициялы файлдар қалай нөмірленеді?

  Барлық суреттерді сақтауға орнатылған камерамен бірнеше экспозициялы сурет файлдары оларды жасау үшін пайдаланылған соңғы жалғыз экспозицияның санынан кейінгі келесі санмен аталады.

 • Автоматты қуат өшіру бірнеше экспозициялы түсіру барысында іске қосыла ма?

  Бірнеше экспозициялы түсіру кезінде автоматты қуат өшіру әсер етпейді. Бірнеше экспозициялы түсіруді бастамастан бұрын автоматты қуат өшірудің [Орнату: Power saving/Орнату: Қуатты үнемдеу] терезесінің [Auto power off/Автоматты қуат өшіру] параметрінде орнатылған уақытта автоматты түрде күшіне енетінін ескеріңіз, ол бірнеше экспозициялы түсіруді болдырмайды.