Numeriranje datoteka

Snimkama koje spremite u mapu dodjeljuju se brojevi datoteke od 0001 do 9999. Možete promijeniti način numeriranja datoteka snimaka.

(Primjer)

(1) Broj datoteke

 1. Odaberite [Podešavanje: File numbering / Podešavanje: Numeriranje datoteka].

 2. Podesite stavku.

  • Odaberite [Numbering/Numeriranje].
  • Odaberite [Continuous/Kontinuirano] ili [Auto reset / Automatsko resetiranje].
  • Želite li resetirati numeriranje datoteka, odaberite [Manual reset / Ručno resetiranje] ().
  • Odaberite [OK] za izradu nove mape i tada će se datoteke numerirati od 0001.

Oprez

 • Ako broj datoteka u mapi br. 999 dosegne 9999, snimanje neće biti moguće čak i ako na kartici još ima slobodnog mjesta. Nakon što se prikaže poruka koja traži zamjenu kartice, prijeđite na novu karticu.

Continuous/Kontinuirano

Za kontinuirano numeriranje datoteka bez obzira na prebacivanje kartica ili stvaranje mapa

Čak i ako zamijenite memorijsku karticu ili kreirate novu mapu, datoteke se numeriraju redom do 9999. To je praktično kad želite spremiti u jednu mapu na vašem računalu snimke s brojevima između 0001 i 9999 pohranjene na više kartica ili u više mapa.

Ako zamjenska kartica ili postojeća mapa sadrži ranije načinjene snimke, novim snimkama će se možda pridjeljivati brojevi koji se nastavljaju na najviši broj s kartice. Želite li koristiti kontinuirano numeriranje, trebate svaki put koristiti novoformatiranu karticu.

Brojevi datoteka nakon zamjene kartice

Kartica 1

Kartica 2

(1) Sljedeći redni broj

Numeriranje datoteka nakon izrade mape

Kartica 1

Auto reset / Automatsko resetiranje

Za ponovno pokretanje numeriranja datoteka od 0001 nakon prebacivanja kartica ili stvaranja mapa

Kad zamijenite karticu ili kreirate mapu, novopohranjene datoteke počinju se numerirati od 0001. To je praktično kad želite organizirati slike prema memorijskim karticama ili mapama.

Ako zamjenska kartica ili postojeća mapa sadrži ranije načinjene snimke, novim snimkama će se možda pridjeljivati brojevi koji se nastavljaju na najviši broj s kartice. Želite li da numeriranje uvijek počinje od 0001, trebate svaki put koristiti novoformatiranu karticu.

Brojevi datoteka nakon zamjene kartice

Kartica 1

Kartica 2

(1) Redni broj se resetira

Numeriranje datoteka nakon izrade mape

Kartica 1

Manual reset / Ručno resetiranje

Za resetiranje numeriranja datoteka na 0001 ili za početak od 0001 u novim mapama

Kad resetirate numeriranje datoteka ručno, automatski se stvara nova mapa i numeriranje datoteka koje se pohranjuju u tu mapu počinje od 0001.

To je primjerice praktično kad želite koristiti odvojene mape za jučerašnje i za današnje snimke.