Prijenos snimaka na image.canon

U ovom se odjeljku opisuje kako poslati snimke na image.canon.

Spajanje fotoaparata na image.canon

Spojite fotoaparat na image.canon za slanje snimaka izravno s fotoaparata.

 • Potrebno je računalo ili pametni telefon s preglednikom i internetskom vezom.
 • Za upute o korištenju image.canon usluga i detalje o zemljama i regijama u kojima je dostupan posjetite web stranicu image.canon (https://image.canon/).
 • Možda će biti potrebni dodatni troškovi za pristup internetu i pristupnu točku.
 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Upload to image.canon / Komunikacijske funkcije: Prijenos na image.canon].

  • Odaberite [OK] kad se prikaže poruka obavijesti da je opcija [Komunikacijske funkcije: Wi-Fi settings / Komunikacijske funkcije: Postavke Wi-Fia] podešena na [Disable/Onemogućeno].
 2. Odaberite [OK].

  • Ovaj izbornik se ne prikazuje ako je Wi-Fi postavka već podešena na [Enable/Omogućeno].
 3. Odaberite [Connect/Povezivanje].

  • Ako namjenska aplikacija nije instalirana, odaberite [Install/Instalacija].
 4. Odaberite [OK].

 5. Skenirajte QR kod pomoću namjenske aplikacije.

  • Odaberite [OK].
 6. Uspostavite Wi-Fi vezu.

  • Uspostavite Wi-Fi vezu s pristupnom točkom. Slijedite upute za primijenjeni način povezivanja.

   • Spajanje putem WPS-a (, )
   • Ručno povezivanje s otkrivenim mrežama ()
   • Ručno povezivanje određivanjem informacija o pristupnoj točki ()
 7. Provjerite je li broj prikazan u namjenskoj aplikaciji.

  • Odaberite [OK].
 8. Dovršite podešenja.

  • Pritisnite tipku Brzo upravljanje / podešavanje.
  • Na zaslonu fotoaparata prikazuje se izbornik za podešavanje.

  Napomena

  • Ikona [Internetski servisi] promijeni se u [Spojeno na web servis].

 9. Provjerite namjensku aplikaciju.

  • Provjerite je li naziv modela fotoaparata registriran u namjenskoj aplikaciji.

Izbornik [Upload to image.canon / Prijenos na image.canon]

 • Auto send / Automatsko slanje

  Možete odabrati hoće li se snimke prenositi automatski.

 • Type to send / Vrsta za slanje

  Možete odabrati vrstu snimaka za prijenos.

 • Switch network / Promjena mreže

  Možete promijeniti postavke za Wi-Fi veze.

 • Clear camera web link settings / Brisanje postavki web-linka fotoaparata

  Postavke web-linka fotoaparata možete izbrisati.

Prijenos snimaka na image.canon

Snimke se automatski prenose na image.canon nakon pokretanja fotoaparata (ili oporavka nakon automatskog isključenja). Snimke prenesene na image.canon mogu se preuzeti na računalo ili prenijeti na druge web-usluge.

 • Prijenos nije moguć tijekom snimanja s intervalnim timerom.
 1. Odaberite [Komunikacijske funkcije: Upload to image.canon / Komunikacijske funkcije: Prijenos na image.canon].

  • Pojavi se izbornik [Upload to image.canon / Prijenos na image.canon] ().
 2. Podesite [Auto send / Automatsko slanje] na [Enable/Omogućeno].

  • Ako je opcija [Auto send / Automatsko slanje] već podešena na [Enable/Omogućeno], prijeđite na korak 3.
 3. Podesite [Type to send / Vrsta za slanje].

  • Stills only / Samo fotografije

   Prenosit će se samo fotografije.

  • Stills+movies / Fotografije+videozapisi

   Prenosit će se i fotografije i videozapisi.

 4. Ponovno uključite fotoaparat.

  Napomena

  • Prenesene snimke pohranjuju se na image.canon tijekom 30 dana u originalnoj veličini slike, bez ograničenja pohrane.