Postavke mapa

Možete slobodno kreirati i odabrati mapu u koju će se pohranjivati načinjene snimke.

Izrada mape

 1. Odaberite [Podešavanje: Select folder / Podešavanje: Odabir mape].

 2. Odaberite [Create folder / Izrada mape].

 3. Odaberite [OK].

Odabir mape

 • (1) Broj snimaka u mapi
 • (2) Najniži broj datoteke
 • (3) Naziv mape
 • (4) Najviši broj datoteke
 • Odaberite mapu u izborniku za odabir mape.
 • Snimke se pohranjuju u mapu po vašem odabiru.

Napomena

 • Mape

 • Mape imaju nazive kao u "100CANON", s troznamenkastim brojem mape iza kojeg slijedi pet slova ili brojeva. Mapa može sadržavati do 9999 snimaka (br. datoteke 0001 – 9999). Kad se mapa popuni, automatski se kreira nova mapa s većim rednim brojem. Također, ako ručno resetirate numeriranje datoteka (), automatski će se kreirati nova mapa. Možete načiniti mape s brojevima od 100 do 999.
 • Izrada mapa na računalu

 • Kad je na zaslonu otvoren sadržaj kartice, načinite novu mapu s nazivom "DCIM". Otvorite mapu DCIM i načinite koliko god je mapa potrebno za pohranjivanje i organizaciju vaših snimaka. “100ABC_D” je obavezan format za nazive mapa, a prve tri znamenke moraju biti broj mape u rasponu od 100-999. Zadnjih pet znakova može biti bilo koja kombinacija velikih i malih slova od A do Z, brojki i podvlake "_". Nije moguće koristiti razmake. Također obratite pozornost da nazivi mapa ne mogu imati iste tri znamenke (npr. "100ABC_D" i "100W_XYZ"), čak i ako je ostalih pet znakova u svakom nazivu različito.