پیش از دور انداختن

احتیاط

  • باتری های استفاده شده را طبق قوانین محلی دور بیندازید.

توجه

  • برای باز کردن پیچ ها، استفاده از یک پیچ گوشتی با پیچ های سری M1.4 Phillips توصیه می شود.
  1. دوربین را خاموش کنید.

  2. تیغه کوچک یک پیچ گوشتی عادی را درون شکاف درپوش لنز فرستاده و با کشیدن به سمت بالا آن را جدا کنید.

  3. درپوش پایانه/کارت را به سمت بالا بکشید، آن را با ۹۰ درجه چرخاندن باز و جدا کنید.

  4. پنج پیچ را باز کنید.

  5. پوشش بدنه دوربین را طبق تصویر نشان داده شده جدا کنید.

  6. دوربین را طبق تصویر کج کنید و باتری را به سمت بیرون بلغزانید.