نمایش اطلاعات

صفحه تصویربرداری

 1. (۱) نقطه AF
 2. (۲) فاصله کانونی زوم
 3. (۳) روش فوکوس خودکار
 4. (۴) میزان جبران نوردهی
 5. (۵) فیلمبرداری در حال انجام
 6. (۶) هشدار دما
 7. (۷) محدودیت فیلمبرداری
 1. (۸) عملکرد Wi-Fi
 2. (۹) قدرت سیگنال Wi-Fi
 3. (۱۰) زمان فیلمبرداری موجود/زمان ضبط سپری شده
 4. (۱۱) سطح باتری
 5. (۱۲) عکس های موجود
 6. (۱۳) عملکرد Bluetooth

صفحه پخش

 1. (۱) پخش فیلم
 2. (۲) عدد پخش/کل تصاویر ضبط شده
 3. (۳) سطح باتری
 1. (۴) نماد بازگشت
 2. (۵) زمان فیلمبرداری
 3. (۶) میزان جبران نوردهی

احتیاط

 • اگر تصویر با دوربین دیگری گرفته شده باشد، ممکن است بعضی اطلاعات تصویربرداری نمایش داده نشوند.
 • ممکن است نتوان تصاویر گرفته شده با این دوربین را روی دوربین های دیگر پخش کرد.