بازنشانی دوربین

می توان تنظیمات دوربین برای عملکردهای تصویربرداری و عملکردهای منو را به حالت های پیش فرض بازگرداند.

  1. گزینه [راه اندازی: حذف همه تنظیمات دوربین] را انتخاب کنید.

  2. تنظیمات را پاک کنید.

    • [تأیید] را روی صفحه تأیید انتخاب کنید.