تنظیمات Bluetooth

 1. گزینه [ارتباط بی سیم: تنظیمات Bluetooth] را انتخاب کنید.

 2. یک مورد را انتخاب کنید.

 • Bluetooth

  اگر از عملکرد Bluetooth استفاده نمی کنید، گزینه [غیرفعال] را انتخاب نمایید.

 • بررسی اطلاعات اتصال

  به شما این امکان را می دهد که نام و وضعیت اتصال تلفن های هوشمند جفت شده را بررسی کنید.

 • آدرس Bluetooth

  شما همچنین می توانید آدرس Bluetooth دوربین را بررسی کنید.