تنظیمات Wi-Fi

 1. گزینه [ارتباط بی سیم: تنظيمات Wi-Fi] را انتخاب کنید.

 2. یک مورد را انتخاب کنید.

 • Wi-Fi

  در مکان هایی که استفاده از دستگاه های بی سیم ممنوع است، مثلاً هواپیماها یا بیمارستان ها، روی [غیرفعال] تنظیم کنید.

 • رمز ورود

  جهت صدور اجازه برای اتصالات Wi-Fi بدون یک رمز عبور، روی [هیچكدام] تنظیم کنید.

 • آدرس MAC

  شما می توانید آدرس MAC دوربین را بررسی کنید.