قطع اتصالات یا اتصال مجدد

قطع اتصالات

  1. [قطع اتصال، خروج] را انتخاب کنید.

  2. [تأیید] را انتخاب کنید.

اتصال مجدد

  1. [ارتباط بی سیم: اتصال Wi-Fi/Bluetooth] را انتخاب کنید.

  2. [تلفن هوشمنداتصال به تلفن هوشمند] را انتخاب کنید.

  3. تلفن هوشمند را آماده کنید.

    • با پیروی از دستورالعمل های نمایش داده شده، تلفن هوشمند را آماده کنید.
    • اگر تنظیمات تلفن هوشمند تغییر داده شده اند، برای برقراری اتصالات توسط دوربین، تنظیمات قبلی را بازنشانی کنید.