نام قطعات

 1. (۱) لنز
 2. (۲) میکروفن
 3. (۳) کارت/درپوش پایانه
 4. (۴) شیار کارت شیار کارت
 5. (۵) پایانه Digital پایانه Digital
 6. (۶) نمایاب الکترونیک
 7. (۷) حسگر نمایاب
 8. (۸) دکمه خاموش/روشن دکمه خاموش/روشن
 1. (۹) زوم/تنظیم تغییر فاصله کانونی/دکمه تنظیم
 2. (۱۰) منو دکمه منو
 3. (۱۱) چشمی نمایاب
 4. (۱۲) پیچ تنظیم دیوپتری
 5. (۱۳) شاتر دکمه شاتر/بالا/چپ
 6. (۱۴) چراغ نشانگر
 7. (۱۵) فیلمبرداری دکمه فیلمبرداری/پایین/راست
 8. (۱۶) محل اتصال بند

بند را وصل کنید

بند مچی ارائه شده را به محل اتصال بند دوربین وصل کنید.