کتابچه های راهنما

  • کتابچه راهنما، که ویژگی های دوربین را تشریح می کند و دستورالعمل ها تا زمان روشن شدن دوربین را ارائه می دهد، با دوربین عرضه شده است.

  • راھنمای کاربر پیشرفته

    دستورالعمل های کامل در این راھنمای کاربر پیشرفته ارائه شده اند.

    برای مشاهده آخرین راھنمای کاربر پیشرفته، به وب سایت زیر مراجعه کنید.

    https://cam.start.canon/C008/‎