Αντιγραφή εικόνων

Μπορείτε να αντιγράψετε τις εικόνες από τη μία κάρτα στην άλλη, για να αποθηκεύσετε διπλότυπα.

Επίσης, μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις εικόνες ενός φακέλου ή μιας κάρτας ταυτόχρονα.

Προσοχή

 • Για εκτεταμένη αντιγραφή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ για χρήση με οικιακή παροχή ρεύματος (πωλείται ξεχωριστά).
 • Αν στον φάκελο ή στην κάρτα προορισμού υπάρχει ήδη μια εικόνα με τον ίδιο αριθμό αρχείου, εμφανίζονται οι επιλογές [Παράλειψη εικόνας και συνέχεια], [Αντικατάσταση υπάρχουσας εικ.], και [Ακύρωση αντιγραφής]. Επιλέξτε μια μέθοδο αντιγραφής και πατήστε το πλήκτρο SET.

  • [Παράλειψη εικόνας και συνέχεια]: Τυχόν εικόνες με τον ίδιο αριθμό αρχείου παραλείπονται δεν αντιγράφονται.
  • [Αντικατάσταση υπάρχουσας εικ.]: Τυχόν εικόνες με τον ίδιο αριθμό αρχείου (συμπεριλαμβανομένων των προστατευμένων εικόνων) αντικαθιστώνται.

  Αν αντικατασταθούν εικόνες που περιέχουν πληροφορίες εντολής εκτύπωσης (), πρέπει να ορίσετε ξανά τις πληροφορίες εντολής εκτύπωσης.

 • Οι πληροφορίες εντολής εκτύπωσης και μεταφοράς εικόνων δεν περιλαμβάνονται στα αντίγραφα των εικόνων.
 • Η λήψη δεν είναι δυνατή κατά τη διαδικασία της αντιγραφής. Επιλέξτε [Άκυρο] πριν από τη λήψη.

Σημείωση

 • Οι εικόνες αντιγράφονται από την κάρτα που είναι επιλεγμένη στην [Διαμόρφωση: Επιλ λειτ ΕΓΓ+κάρτ/φακέλου] (είτε στην [Εγγρ/Προβολ ]/[Εγγρ/Προβολ ] είτε στην [Προβολή ]/[Προβολή ]).
 • Τα αντίγραφα των εικόνων έχουν το ίδιο όνομα αρχείου με τις αρχικές εικόνες.
 • Με την επιλογή [Επιλ.Εικ.], δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη αντιγραφή εικόνων από πολλούς φακέλους. Επιλέγετε εικόνες για αντιγραφή από έναν φάκελο τη φορά.

Αντιγραφή μεμονωμένων εικόνων

 1. Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή: Αντιγραφή εικόνας].

 2. Επιλέξτε [Επιλ.Εικ.].

  • Ελέγξτε τους αριθμούς στην κάρτα προέλευσης και στη κάρτα προορισμού, καθώς και τον ελεύθερο χώρο στην κάρτα προορισμού.
  • Επιλέξτε [Επιλ.Εικ.] και πατήστε το πλήκτρο SET.
 3. Επιλέξτε τον φάκελο.

  (1) Αριθμός εικόνων σε φάκελο

  (2) Μικρότερος αριθμός αρχείου

  (3) Όνομα φακέλου

  (4) Μεγαλύτερος αριθμός αρχείου

  • Επιλέξτε τον φάκελο προέλευσης και πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Κατά την επιλογή του φακέλου, δείτε τις εικόνες που εμφανίζονται στα δεξιά της οθόνης.
 4. Επιλέξτε την εικόνα προς αντιγραφή.

  (1) Σύνολο επιλεγμένων εικόνων

  • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να επιλέξετε εικόνα για αντιγραφή και πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Για να επιλέξετε και άλλη εικόνα προς αντιγραφή, επαναλάβετε το βήμα 4.
 5. Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

 6. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Ελέγξτε την κάρτα προορισμού και επιλέξτε [ΟΚ].
 7. Επιλέξτε τον φάκελο προορισμού.

  • Επιλέξτε τον φάκελο στον οποίο θα αντιγραφεί η εικόνα και πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο, επιλέξτε [Δημ. φακέλου].
 8. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Ελέγξτε τις πληροφορίες για την κάρτα προέλευσης και την κάρτα προορισμού και επιλέξτε [ΟΚ].
  • Τα αποτελέσματα εμφανίζονται, αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή. Επιλέξτε [ΟΚ] για να επιστρέψετε στην οθόνη του βήματος 2.

Αντιγραφή εύρους εικόνων

Μπορείτε να αντιγράψετε ταυτόχρονα όλες τις καθορισμένες εικόνες, επιλέγοντας την πρώτη και την τελευταία εικόνα σε ένα εύρος εικόνων, όπως τις βλέπετε στην προβολή ευρετηρίου.

 1. Επιλέξτε [Εύρος].

 2. Επιλέξτε τον φάκελο.

  • Επιλέξτε τον φάκελο προέλευσης και πατήστε το πλήκτρο SET.
  • Κατά την επιλογή του φακέλου, δείτε τις εικόνες που εμφανίζονται στα δεξιά της οθόνης.
 3. Ορίστε το εύρος των εικόνων.

  • Επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο έναρξης).
  • Στη συνέχεια, επιλέξτε την τελευταία εικόνα (σημείο λήξης). Ένα σημάδι επιλογής [Έλεγχος] θα προστεθεί σε όλες τις εικόνες που βρίσκονται μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας εικόνας.
  • Για να επιλέξετε και άλλη εικόνα προς αντιγραφή, επαναλάβετε το βήμα 3.
 4. Πατήστε το πλήκτρο Q (Γρήγορος έλεγχος).

  • Γίνεται αντιγραφή των εικόνων που βρίσκονται στο καθορισμένο εύρος.

Αντιγραφή όλων των εικόνων ενός φακέλου ή μιας κάρτας

Μπορείτε να αντιγράψετε όλες τις εικόνες ενός φακέλου ή μιας κάρτας ταυτόχρονα.

Εάν επιλέξετε [Επιλ.] ή [Όλες] στην επιλογή [Προβολή/αναπαραγωγή: Αντιγραφή εικόνας], αντιγράφονται όλες οι εικόνες που περιέχει.