Αποθήκευση σε Προσωπικό Μενού

Στην καρτέλα «Προσωπικό μενού», μπορείτε να αποθηκεύσετε στοιχεία μενού και εξειδικευμένες ρυθμίσεις που προσαρμόζετε συχνά.

Δημιουργία και προσθήκη καρτελών «Προσωπικό μενού»

 1. Επιλέξτε [Προσθήκη καρτέλας Προσ. Μενού].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και πέντε καρτέλες Προσωπικού Μενού επαναλαμβάνοντας τα βήματα 1 και 2.

Αποθήκευση στοιχείων μενού στις καρτέλες «Προσωπικό μενού»

 1. Επιλέξτε [MY MENU*: Διαμόρφωση].

 2. Επιλέξτε [Επιλογή στοιχείων προς αποθ.].

 3. Αποθηκεύστε τα επιθυμητά στοιχεία.

  • Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.
  • Επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη επιβεβαίωσης.
  • Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και έξι στοιχεία.
  • Για να επιστρέψετε στην οθόνη του βήματος 2, πατήστε το πλήκτρο MENU.

Ρυθμίσεις καρτέλας «Προσωπικό μενού»

Μπορείτε να ταξινομήσετε και να διαγράψετε στοιχεία στην καρτέλα μενού, καθώς και να μετονομάσετε ή να διαγράψετε την καρτέλα μενού.

 • Ταξινόμηση αποθηκ. στοιχείων

  Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των αποθηκευμένων στοιχείων στο Προσωπικό μενού. Επιλέξτε [Ταξινόμηση αποθηκ. στοιχείων], επιλέξτε ένα στοιχείο για να αλλάξετε τη σειρά του και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση. Ενώ εμφανίζεται το στοιχείο [Επάνω και κάτω], περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου για να αλλάξετε τη σειρά του στοιχείου και πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση.

 • Διαγραφή επιλεγμ. στοιχείων/Διαγρ. όλων στοιχείων σε καρτ

  Μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε από τα αποθηκευμένα στοιχεία. Η ρύθμιση [Διαγραφή επιλεγμ. στοιχείων] διαγράφει ένα στοιχείο κάθε φορά και η ρύθμιση [Διαγρ. όλων στοιχείων σε καρτ] διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα στοιχεία της καρτέλας.

 • Διαγραφή καρτέλας

  Μπορείτε να διαγράψετε την τρέχουσα καρτέλα «Προσωπικό μενού». Επιλέξτε [Διαγραφή καρτέλας] για να διαγράψετε την καρτέλα [MY MENU*].

 • Μετονομασία καρτέλας

  Μπορείτε να μετονομάσετε την καρτέλα «Προσωπικό μενού» από το προεπιλεγμένο όνομα [MY MENU*].

  1. Επιλέξτε [Μετονομασία καρτέλας].

  2. Εισαγάγετε κείμενο.

   • Χρησιμοποιήστε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου ή το στοιχείο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να τον καταχωρίσετε.
   • Αν επιλέξετε [Κατάσταση εισόδου], μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση εισόδου.
   • Επιλέξτε [Διαγραφή] για να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.
  3. Επιβεβαιώστε την είσοδο.

   • Πατήστε το πλήκτρο MENU και κατόπιν επιλέξτε [ΟΚ].

Διαγραφή όλων των καρτελών Προσωπικό Μενού/Διαγραφή όλων των στοιχείων

Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καρτέλες Προσωπικό Μενού που δημιουργήσατε ή όλα τα στοιχεία Προσωπικό Μενού που αποθηκεύτηκαν σε αυτές.

 • Διαγρ όλων καρτελών Πρ. Μενού

  Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις καρτέλες Προσωπικό μενού. Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Διαγρ όλων καρτελών Πρ. Μενού], όλες οι καρτέλες από το [MY MENU1] έως το [MY MENU5] θα διαγραφούν και η καρτέλα [Προσωπικό Μενού] θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 • Διαγραφή όλων των στοιχείων

  Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία που έχουν αποθηκευθεί στις καρτέλες [MY MENU1] έως [MY MENU5]. Οι ίδιες οι καρτέλες διατηρούνται.

Προσοχή

 • Με την εκτέλεση της λειτουργίας [Διαγραφή καρτέλας] ή [Διαγρ όλων καρτελών Πρ. Μενού] θα διαγραφούν επίσης τα ονόματα καρτελών που έχουν μετονομαστεί με την επιλογή [Μετονομασία καρτέλας].

Ρυθμίσεις εμφάνισης μενού

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση [Εμφάνιση μενού] για να ορίσετε την οθόνη μενού που θέλετε να εμφανίζεται πρώτα όταν πατάτε το πλήκτρο MENU.

 • Κανονική εμφάνιση

  Εμφανίζει την οθόνη μενού που εμφανίστηκε την τελευταία φορά.
 • Εμφάν. από καρτέλα Πρ. Μενού

  Εμφανίζει την οθόνη με επιλεγμένη την καρτέλα [Προσωπικό Μενού].
 • Εμφ. μόνο καρτέλας Πρ. Μενού

  Περιορίζει την εμφάνιση στην καρτέλα [Προσωπικό Μενού] (οι καρτέλες [Λήψη]/[Αυτόματη εστίαση]/[Προβολή/αναπαραγωγή]/[Ασύρματες λειτουργίες]/[Διαμόρφωση]/[Εξειδικευμένες ρυθμίσεις] δεν εμφανίζονται).