Στοιχεία τιμών Εξειδικευμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις λειτουργίες της μηχανή στην καρτέλα [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις] ανάλογα με τις προτιμήσεις λήψης. Οι ρυθμίσεις που αλλάζετε από τις προεπιλεγμένες τιμές εμφανίζονται με μπλε χρώμα.

C.Fn1

Βήματα επιπέδου έκθεσης

Ορισμός βήματος 1/2 στοπ για την ταχύτητα κλείστρου, την τιμή διαφράγματος, τη διόρθωση έκθεσης, την αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (ΑΕΒ), τη διόρθωση έκθεσης με φλας κ.λπ.

 • 1/3: 1/3-στοπ

 • 1/2: 1/2-στοπ

Σημείωση

 • Όταν ορίζεται η επιλογή [1/2-στοπ], η οθόνη είναι ως εξής.

Βήματα ρύθμισης ταχύτητας ISO

Μπορείτε να αλλάξετε το βήμα για τη χειροκίνητη ρύθμιση της ταχύτητας ISO σε 1 στοπ.

 • 1/3: 1/3-στοπ
 • 1/1: 1-στοπ

Σημείωση

 • Ακόμα και αν επιλέξετε [1-στοπ], η ταχύτητα ISO θα ορίζεται αυτόματα με βήμα 1/3 στοπ, εφόσον έχετε επιλέξει Αυτόματη ISO.

Ταχύτητα από φωτομέτ/ISO αυτ.

Μπορείτε να ορίσετε την κατάσταση της ταχύτητας ISO αφού λήξει το χρονόμετρο φωτομέτρησης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για τη λειτουργία της Αυτόματης ISO στην κατάσταση Πρόγραμμα AE/AE με προτεραιότητα κλείστρου/AE με προτεραιότητα διαφράγματος/Χειροκίνητη έκθεση/Bulb, η μηχανή έχει ρυθμίσει την ταχύτητα ISO κατά τη φωτομέτρηση ή κατά τη λειτουργία του χρονομέτρου φωτομέτρησης.

 • Επαναφ αυτόμ μετά από φωτομ: Επαναφ αυτόμ μετά από φωτομ
 • Διατήρ ταχύτ μετά από φωτομ: Διατήρ ταχύτ μετά από φωτομ

Αυτόματη ακύρωση οριοθέτησης

Μπορείτε να καθορίσετε να ακυρώσετε το ΑΕΒ και την οριοθέτηση ισορροπίας λευκού, όταν ο διακόπτης λειτουργίας έχει οριστεί σε Απενεργοποίηση.

 • ON: Ενεργ.
 • OFF: Απενεργ.

Αλληλουχία οριοθέτησης

Μπορείτε να αλλάξετε την αλληλουχία λήψεων σε κατάσταση αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB) και οριοθέτησης ισορροπίας λευκού.

 • 0−+: 0, -, +
 • –0+: -, 0, +
 • +0−: +, 0, -
Αυτόματη οριοθέτηση έκθεσης (ΑΕΒ) Οριοθέτηση ισορροπίας λευκού
Κατεύθυνση B/A Κατεύθυνση M/G
0: Τυπική έκθεση 0: Τυπική ισορροπία λευκού 0: Τυπική ισορροπία λευκού
−: Υποέκθεση −: Απόκλιση προς το μπλε −: Απόκλιση προς το ματζέντα
+: Υπερέκθεση +: Απόκλιση προς το πορτοκαλί +: Απόκλιση προς το πράσινο

Αριθμός λήψεων οριοθέτησης

Ο αριθμός λήψεων που τραβήξατε με ΑΕΒ και οριοθέτηση ισορροπίας λευκού μπορεί να αλλάξει.

Όταν η επιλογή [Αλληλουχία οριοθέτησης] έχει οριστεί σε [0, -, +], οι λήψεις οριοθέτησης καταγράφονται όπως αναφέρεται στον ακόλουθο πίνακα.

 • 3: 3 λήψεις
 • 2: 2 λήψεις
 • 5: 5 λήψεις
 • 7: 7 λήψεις
(βήματα 1 στοπ)
1η λήψη 2η λήψη 3η λήψη 4η λήψη 5η λήψη 6η λήψη 7η λήψη
3: 3 λήψεις Τυπική (0) -1 +1
2: 2 λήψεις Τυπική (0) ±1
5: 5 λήψεις Τυπική (0) -2 -1 +1 +2
7: 7 λήψεις Τυπική (0) –3 -2 -1 +1 +2 +3

Σημείωση

 • Αν έχει οριστεί η ρύθμιση [2 λήψεις], μπορείτε να επιλέξετε την πλευρά + ή − κατά τη ρύθμιση του εύρους αυτόματης οριοθέτησης έκθεσης (AEB). Με την οριοθέτηση ισορροπίας λευκού, η δεύτερη λήψη προσαρμόζεται προς την αρνητική πλευρά για την κατεύθυνση Β/Α ή M/G.

Μετατόπιση ασφάλειας

Αν αλλάξει η φωτεινότητα του θέματος και δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η τυπική έκθεση μέσα στο εύρος αυτόματης έκθεσης, η μηχανή θα αλλάξει αυτόματα τη χειροκίνητα επιλεγμένη ρύθμιση για επίτευξη της τυπικής έκθεσης. Η επιλογή [Ταχ κλείστρου/Διάφραγμα] εφαρμόζεται στην κατάσταση AE με προτεραιότητα κλείστρου ή AE με προτεραιότητα διαφράγματος. Η επιλογή [Ταχύτητα ISO] εφαρμόζεται στην κατάσταση Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, ή AE με προτεραιότητα διαφράγματος.

 • OFF: Απενεργ.
 • Tv/Av: Ταχ κλείστρου/Διάφραγμα
 • ISO: Ταχύτητα ISO

Σημείωση

 • Η μετατόπιση ασφαλείας υπερισχύει οποιωνδήποτε αλλαγών στο στοιχείο [Εύρος ταχυτήτ ISO] ή στο στοιχείο [Ελάχ ταχ κλείστρ] από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στην καρτέλα [Λήψη: Ρυθμίσεις ταχύτητας ISO], αν δεν μπορεί να επιτευχθεί τυπική έκθεση.
 • Τα ελάχιστη και τα μέγιστη όρια για τη μετατόπιση ασφάλειας της ταχύτητας ISO καθορίζονται από την επιλογή [Αυτόματο εύρος] (). Ωστόσο, αν η χειροκίνητα καθορισμένη ταχύτητα ISO υπερβαίνει τα όρια της ρύθμισης [Αυτόματο εύρος], η μετατόπιση ασφάλειας θα εφαρμόζεται εντός των ορίων της χειροκίνητα καθορισμένης ταχύτητας ISO.
 • Η μετατόπιση ασφάλειας θα εφαρμοστεί αν είναι απαραίτητο, ακόμα κι όταν χρησιμοποιείται φλας.

C.Fn2

Ίδια έκθ. για νέο διάφραγμα

Η μέγιστη τιμή διαφράγματος μπορεί να μειωθεί (ο χαμηλότερος f/αριθμός μπορεί να αυξηθεί) σε κατάσταση Χειροκίνητη έκθεση (λήψη με χειροκίνητη έκθεση) με την ταχύτητα ISO να ρυθμίζεται χειροκίνητα (εκτός αν έχει ρυθμιστεί σε αυτόματη ISO) αν (1) αλλάξετε φακούς, (2) συνδέσετε ένα Extender ή (3) χρησιμοποιήσετε φακό ζουμ με μεταβλητή μέγιστη τιμή διαφράγματος. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει την αντίστοιχη υποέκθεση ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα ISO ή την ταχύτητα κλείστρου (τιμή Tv) προκειμένου να διατηρηθεί η ίδια έκθεση όπως πριν από το (1), (2) ή (3).

Με την επιλογή [Ταχ ISO/Ταχ κλείστρου], η ταχύτητα ISO προσαρμόζεται αυτόματα εντός του εύρους ταχυτήτων ISO. Αν η έκθεση δεν μπορεί να διατηρηθεί με προσαρμογή της ταχύτητας ISO, προσαρμόζεται αυτόματα η ταχύτητα κλείστρου (τιμή Tv).

 • OFF: Απενεργ.
 • ISO: Ταχύτητα ISO
 • ISO/Tv: Ταχ ISO/Ταχ κλείστρου
 • Tv: Ταχύτητα κλείστρου

Προσοχή

 • Δεν ανταποκρίνεται στις αλλαγές της πραγματικής τιμής του διαφράγματος από αλλαγές στη μεγέθυνση όταν χρησιμοποιούνται φακοί macro.
 • Δεν είναι δυνατή η παροχή της ίδιας έκθεσης όπως πριν από το (1), (2) ή (3), αν έχει οριστεί η [Ταχύτητα ISO] και η έκθεση δεν μπορεί να διατηρηθεί στις ταχύτητες που έχουν οριστεί στο [Εύρος ταχυτήτ ISO].
 • Δεν είναι δυνατή η παροχή της ίδιας έκθεσης όπως πριν από το (1), (2) ή (3), αν έχει οριστεί η [Ταχύτητα κλείστρου] και η έκθεση δεν μπορεί να διατηρηθεί στις ταχύτητες που έχουν οριστεί στο στοιχείο [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Ορισμός εύρους ταχ. κλείστρου].
 • Η ταχύτητα κλείστρου περιορίζεται στο 1/8000 εάν η [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου] είναι [Ηλεκτρονικό] και η επιλογή [Ίδια έκθ. για νέο διάφραγμα] έχει ρυθμιστεί σε [Ταχύτητα κλείστρου] ή [Ταχ ISO/Ταχ κλείστρου].

Σημείωση

 • Ανταποκρίνεται επίσης σε αλλαγές στον υψηλότερο f/αριθμό (ελάχιστο διάφραγμα).
 • Η αρχική ρύθμιση έκθεσης αποκαθίσταται αν εκτελέσετε το (1), (2) ή (3) έχοντας ορίσει τη ρύθμιση [Ταχύτητα ISO], [Ταχ ISO/Ταχ κλείστρου] ή [Ταχύτητα κλείστρου] και δεν προσαρμόσετε την ταχύτητα ISO, την ταχύτητα κλείστρου ή την τιμή διαφράγματος πριν την επαναφορά της μηχανής στην αρχική κατάσταση πριν από το 1, 2 ή 3.
 • Η ταχύτητα κλείστρου μπορεί να αλλάξει για να διατηρηθεί η έκθεση σε περίπτωση που η ταχύτητα ISO αυξηθεί σε μια εκτεταμένη ταχύτητα ISO όταν έχει ρυθμιστεί η ρύθμιση [Ταχύτητα ISO].

Κατάστ μέτρ κλειδ AE μετά εστ

Για κάθε κατάσταση φωτομέτρησης, μπορείτε να καθορίσετε εάν θα κλειδώνεται η έκθεση (Κλείδωμα AE) μόλις τα θέματα εστιάζονται με την κατάσταση One-Shot AF. Η έκθεση θα κλειδώνεται για όσο χρόνο κρατάτε πατημένο το κουμπί κλείστρου μέχρι το μέσον της διαδρομής του. Επιλέξτε καταστάσεις φωτομέτρησης για το κλείδωμα AE και προσθέστε σημάδι ελέγχου [Έλεγχος]. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Ορισμός εύρους ταχ. κλείστρου

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος της ταχύτητας κλείστρου για κάθε επιλογή της ρύθμισης [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου]. Στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, AE με προτεραιότητα κλείστρου ή Χειροκίνητη έκθεση, μπορείτε να ορίσετε την ταχύτητα κλείστρου χειροκίνητα εντός του καθορισμένου εύρους. Στις καταστάσεις Πρόγραμμα AE και AE με προτεραιότητα διαφράγματος ή στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, εάν η ταχύτητα κλείστρου έχει οριστεί σε [AUTO], η ταχύτητα κλείστρου ορίζεται αυτόματα εντός του καθορισμένου εύρους (εξαιρείται η εγγραφή ταινίας). Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

 • Μηχ κλείστρο/ηλεκτρ 1ης κουρτ

  • Ελάχιστη ταχύτητα: Μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 30 δευτ.–1/2000 δευτ.
  • Μέγιστη ταχύτητα: Μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1/4000 δευτ.–15 δευτ.
 • Ηλεκτρονικό

  • Ελάχιστη ταχύτητα: Μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 30 δευτ.–1/8000 δευτ.
  • Μέγιστη ταχύτητα: Μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1/16000* δευτ.–15 δευτ.

   Όταν είναι ρυθμισμένο στο [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus]: 1/4000 δευτ.

Προσοχή

 • Η ταχύτητα κλείστρου περιορίζεται στο 1/4000 εάν η [Λήψη: Κατάσταση κλείστρου] είναι [Ηλεκτρονικό] και η επιλογή [Λήψη: Κατάσταση προώθησης] έχει ρυθμιστεί σε [Συνεχής λήψη υψηλής ταχύτητας plus].

Ορισμός εύρους διαφράγματος

Μπορείτε να ορίσετε το εύρος τιμής διαφράγματος. Στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, AE με προτεραιότητα διαφράγματος, Χειροκίνητη έκθεση ή Bulb, μπορείτε να ορίσετε την τιμή διαφράγματος χειροκίνητα εντός του καθορισμένου εύρους. Στις καταστάσεις Πρόγραμμα AE και AE με προτεραιότητα κλείστρου ή στην κατάσταση AE με ευέλικτη προτεραιότητα, εάν η τιμή διαφράγματος έχει οριστεί σε [AUTO], η τιμή διαφράγματος ορίζεται αυτόματα εντός του καθορισμένου εύρους. Επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

 • Μέγ. διάφραγμα

  Μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος f/1.0–f/64.

 • Ελάχ. διάφραγμα

  Μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος f/91–f/1.4.

Σημείωση

 • Το διαθέσιμο εύρος τιμής διαφράγματος διαφέρει ανάλογα με την ελάχιστη και τη μέγιστη τιμή διαφράγματος του φακού.

C.Fn3

Δ/νση για ορισμό Tv/Av

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη διεύθυνση στροφής του επιλογέα για τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος.

Αντιστρέφεται η διεύθυνση στροφής των επιλογέων Κύριος επιλογέας και Επιλογέας γρήγορου ελέγχου στην κατάσταση λήψης Χειροκίνητη έκθεση και μόνο του επιλογέα Κύριος επιλογέας στις άλλες καταστάσεις λήψης. Η διεύθυνση του επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου στην κατάσταση Χειροκίνητη έκθεση ταιριάζει με τη διεύθυνση για τον ορισμό της διόρθωσης έκθεσης στις καταστάσεις Πρόγραμμα AE, AE με προτεραιότητα κλείστρου, και AE με προτεραιότητα διαφράγματος.

 • Κανονικό: Κανονική
 • Αντίστροφη δ/νση: Αντίστροφη δ/νση

Δ/νση για ορισμό Tv/Av

Μπορείτε να αντιστρέψετε τη διεύθυνση στροφής του δακτυλίου ελέγχου του φακού RF και του προσαρμογέα στερέωσης για τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου και της τιμής διαφράγματος.

 • Κανονικό: Κανονική
 • Αντίστροφη δ/νση: Αντίστροφη δ/νση

Αλλαγή / στη λήψη

Οι λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στον Κύριο επιλογέα και στον Επιλογέα γρήγορου ελέγχου μπορούν να αντιστραφούν.

 • OFF: Απενεργ.
 • ON: Ενεργ.

Εξειδίκευση κουμπιών

Μπορείτε να εκχωρήσετε λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά σε πλήκτρα της μηχανής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εύκολα. Διάφορες λειτουργίες, για χρήση κατά τη λήψη στατικών εικόνων ή ταινιών, μπορούν να εκχωρηθούν στο ίδιο πλήκτρο.

 1. Επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών].

 2. Επιλέξτε χειριστήριο μηχανής.

 3. Επιλέξτε λειτουργία για εκχώρηση.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να το ρυθμίσετε.
  • Μπορείτε να διαμορφώσετε προηγμένες ρυθμίσεις για λειτουργίες με την επισήμανση [INFOΑναλυτικά] στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης πατώντας το πλήκτρο INFO.

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών] δεν διαγράφονται ακόμα και αν επιλέξετε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)]. Για διαγραφή των ρυθμίσεων, επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ].

Λειτουργίες διαθέσιμες για προσαρμογή

Αυτόματη εστίαση (AF)

●: Προεπιλεγμένη ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Πλήκτρο σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Έναρξη μέτρησης και AF: Έναρξη μέτρησης και AF
- - - - - - - - -
Στοπ AF: Στοπ AF
- - - - - - - -
Επιλογή σημείου AF: Επιλογή σημείου AF
- -
Απευθείας επιλογή σημείου AF: Απευθείας επιλογή σημ. AF
- - - - - - - - -
Ορισμός σημείου AF στο κέντρο: Ορισμός σημείου AF στο κέντρο
- -
Έναρξη ή διακοπή παρακολούθησης: Έναρξη/διακοπή ιχνηλάτησης
- ●*4 -
One-Shot AF/Servo AF: One-Shot AF Servo AF*1
- -
AF ανίχνευσης ματιών: AF ανίχν. ματιών*1
- - - - - - - - - -
Ανίχνευση ματιών: Ανίχνευση ματιών
- -
Κορύφωση: Κορύφωση
- -
Οδηγός εστίασης: Οδηγός εστίασης
- -
Καταστάσεις προώθησης: Κατάστ προώθησης*1
- ●*2 -

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

2: Προεπιλεγμένη στη λήψη στατικών εικόνων

4: Προεπιλεγμένη στην εγγραφή ταινίας

Έκθεση

●: Προεπιλεγμένη ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Πλήκτρο σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Έναρξη μέτρησης: Έναρξη μέτρησης
- - - - - - - - - - - - -
Κλείδωμα AE: Κλείδωμα AE
- - - - - - - -
Κλείδωμα AE (κράτημα): Κλείδωμα AE (κράτ)
- ●*4 - - - - - - -
Κλείδωμα AE, στοπ AF: Κλείδωμα AE, στοπ AF
- - - - - - - -
Κλείδωμα AE (ενώ πιέζετε πλήκτρο): Κλείδ. AE (ενώ πιέζετε πλήκτρο)*1
- - - - - - - - - - - - -
Κλείδωμα AE/Κλείδωμα έκθεσης με φλας: Κλείδωμα AE/Κλείδωμα FE*1
- ●*3 - - - - - - -
Ελευθέρωση κλειδώματος AE: Αποδέσμευση κλειδώματος AE
- - - - - - - -
Διόρθωση έκθεσης (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα): Διόρθ έκθ (κράτ πλκτ, γυρ)
- - - - - - - - -
ISO: Ταχύτητα ISO
- -
Ορισμός ταχύτητας ISO (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα): Ορισμ ταχ ISO(κρατ πλκτ,γυρ)
- - - - - - - - -
Φλας: Άναμμα φλας*1
- ●*3 -
Κλείδωμα έκθεσης με φλας: Κλείδωμα FE*1
- - - - - - - -

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

3: Προεπιλεγμένη στη λήψη στατικών εικόνων

4: Προεπιλεγμένη στην εγγραφή ταινίας

Εικόνα

●: Προεπιλεγμένη ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Πλήκτρο σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Ποιότητα εικόνας: Ποιότητα εικ.*1
- -
Ρύθμιση ποιότητας εικόνας με ένα άγγιγμα: Ρύθμ ποιότητας εικ με 1 άγγιγμα*1
- -
Ποιότ εικ με 1 άγγιγμα (κράτ): Ποιότ εικ με 1 άγγιγμα (κράτ)*1
- -
Αναλογίες στατικής εικόνας: Αναλογ φωτογραφ*1
- -
Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού): Auto Lighting Optimizer/Auto Lighting Optimizer (Αυτόματη βελτιστοποίηση φωτισμού): Αυτ. Βελτιστοποίηση Φωτισμού
- -
Ισορροπία λευκού: Ισορροπία λευκού
- -
Επιλογή στυλ εικόνας: Στυλ Εικόνας
- -
Ριπή RAW: Κατάστ ριπής RAW*1
- -
Προστασία: Προστασία
- - - - - - - -
Βαθμολογία: Βαθμολογία
- - - - - - - -
Επιλογή φακέλου: Επιλογή φακέλου
- -

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

Ταινίες

●: Προεπιλεγμένη ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Πλήκτρο σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Zebra: Zebra*2
- - -
Ταινίες: Εγγραφή ταινίας
- - - - - - -
Παύση Servo AF ταινίας: Παύση Servo AF ταινίας
- ●*4 -
Ψηφιακό ζουμ: Ψηφιακό ζουμ*2
- - -

2: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά τη λήψη στατικών εικόνων.

4: Προεπιλεγμένη στην εγγραφή ταινίας

Λειτουργία

●: Προεπιλεγμένη ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Κουμπί κλείστρου Μισή πίεση Πλήκτρο ταινίας AF-ON Πλήκτρο Κλειδώματος AE Πλήκτρο σημείου AF Πλήκτρο προεπισκόπησης βάθους πεδίου Πλήκτρο φακού Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών Πλήκτρο SET Πλήκτρο επάνω Πλήκτρο Κάτω Αριστερό πλήκτρο Δεξί πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων
Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας: Ρυθμίσεις λειτουργίας φλας*1
- -
Ρυθμίσεις λειτουργίας επιλογέα: Ρυθμίσεις λειτουργίας επιλογέα
- -
Προεπισκόπηση βάθους πεδίου: Προεπ. βάθους πεδίου*1
- - ●*3 - - - - - -
Επαναφορά επιλεγμένου στοιχείου σε λειτουργία Fv: Επαν επιλεγ στοιχείου σε λειτ Fv*1
- -
Επαναφορά Tv/Av/έκθεσης/ISO σε λειτουργία Fv: Επαναφ Tv/Av//ISO σε λειτ Fv*1
- ●*3 -
Οθόνη Γρήγορου ελέγχου: Οθόνη Γρήγορου Ελέγχου*1
- -
Μεγέθυνση ή σμίκρυνση: Μεγέθυνση/Σμίκρυνση
- -
Προβολή εικόνων: Προβολή εικόνας
- -
Μεγέθυνση εικόνων στην αναπαραγωγή: Μεγέθυνση εικόνων στην αναπαρ
- -
Εμφάνιση μενού: Εμφάνιση μενού
- -
Κλείστρο αφής: Ενεργοποίηση: Κλείστρο Αφής*1
- -
Δημιουργία φακέλου: Δημ. φακέλου*1
- -
Προσομοίωση οπτικού σκοπεύτρου: Βοήθ προβ οπτ σκόπ*1
- -
Μεγιστοποίηση φωτεινότητας εικόνας (προσωρινά): Μεγιστοπ φωτειν οθόν (προσωρινά)
- -
Απενεργοποίηση: Απενεργοποίηση
- - - - - - -
Απενεργοποίηση οθόνης: Οθόνη ανενεργή
- -
Λειτουργία αθόρυβου κλείστρου: Αθόρυβη λειτουρ κλείστρου*1
- -
Εναλλαγή δακτυλίου εστίασης/ελέγχου: Εναλλαγή δακτυλ εστίασης/ελέγχου
- -
Εναλλαγή μεταξύ σκοπεύτρου/οθόνης: Εναλλαγή σκόπευτρο/οθόνη
- -
Ασύρματες λειτουργίες: Σύνδεση Wi-Fi/Bluetooth
- -
Χωρίς λειτουργία (απενεργοποίηση): Χωρίς λειτ. (απενεργοποίηση)
- ●*4 ●*4

1: Δεν μπορεί να εκχωρηθεί ως διαθέσιμη λειτουργία κατά την εγγραφή ταινίας.

3: Προεπιλεγμένη στη λήψη στατικών εικόνων

4: Προεπιλεγμένη στην εγγραφή ταινίας

Σημείωση

 • [Πλήκτρο φακού]: Πλήκτρο «AF Stop» ή «Lens Function» σε σούπερ-τηλεφακούς με σύστημα Image Stabilizer (Σταθεροποιητής εικόνας).

Εξειδίκευση επιλογέων

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά μπορούν να εκχωρηθούν στους επιλογείς Κύριος επιλογέας, Επιλογέας γρήγορου ελέγχου και Δακτύλιος ελέγχου.

 1. Επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων].

 2. Επιλέξτε χειριστήριο μηχανής.

 3. Επιλέξτε λειτουργία για εκχώρηση.

  • Πατήστε το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να το ρυθμίσετε.

Σημείωση

 • Οι ρυθμίσεις [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων] δεν διαγράφονται ακόμα και αν επιλέξετε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)]. Για διαγραφή των ρυθμίσεων, επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ].
 • Ο ορισμός των επιλογών [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Αλλαγή / στη λήψη] σε [Ενεργ.] αλλάζει επίσης τις λειτουργίες που μπορείτε να εκχωρήσετε.

Διαθέσιμες λειτουργίες για τους επιλογείς

●: Προεπιλεγμένη ○: Διαθέσιμη για προσαρμογή
Λειτουργία Κύριος επιλογέας Επιλογέας γρήγορου ελέγχου Δακτύλιος ελέγχου
Επιλογή περιοχής AF Επιλογή περιοχής AF
Περιοχή AF (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο φωτομέτρησης) Περιοχή AF (πατημ κουμπ φωτομ)
Αλλαγή ταχύτητας κλείστρου Αλλαγή ταχύτητας κλείστρου
Αλλαγή τιμής διαφράγματος Αλλαγή τιμής διαφράγματος
Διόρθωση έκθεσης Διόρθωση έκθεσης
ISO Ορισμ ταχ ISO
Αλλαγή ταχύτητας κλείστρου (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Αλλ ταχ κλείστ (πατ κουμπ φωτομ)
Αλλαγή τιμής διαφράγματος (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Αλλ διαφράγμ (πατ κουμπ φωτομ)
Διόρθωση έκθεσης (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα) Διόρθ έκθεσης (πατ κουμπ φωτομ)
Ορισμός ταχύτητας ISO (κράτημα πλήκτρου, γύρισμα κύριου επιλογέα) Ορισμός ταχ ISO (πατ κουμπ φωτομ)
Διόρθωση έκθεσης με φλας (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Διόρθ έκθ φλας (πατ κουμπ φωτομ)
Ρύθμιση ταχύτητας κλείστρου σε κατάσταση M Ρύθμ. ταχ. κλείστρου σε κατ. M
Ρύθμιση τιμής διαφράγματος σε κατάσταση M Ρύθμ. διαφράγματος σε κατ. M
Επιλογή ισορροπίας λευκού Επιλογή ισορροπίας λευκού
Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος Επιλογή θερμοκρασίας χρώματος
Επιλογή στυλ εικόνας Στυλ Εικόνας
Επιλογή ΙΣΛ (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Επιλογή ΙΣΛ (πατ κουμπ φωτομ)
Θερμοκρασία χρώματος (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Θερμ. χρώματος (πατ κουμπ φωτομ)
Επιλογή στυλ εικόνας (ενώ πατάτε το πλήκτρο φωτομέτρησης) Επιλογή (πατ κουμπ φωτομ)
Χωρίς λειτουργία (απενεργοποίηση) Χωρίς λειτ. (απενεργοποίηση)

Σημείωση

 • Δακτύλιος ελέγχου: Δακτύλιος ελέγχου σε φακούς RF και προσαρμογείς στερέωσης.

Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ

 1. Επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ].

 2. Επιλέξτε [ΟΚ].

  • Γίνεται επαναφορά των στοιχείων [Εξειδίκευση κουμπιών] και [Εξειδίκευση επιλογέων] στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

C.Fn4

Προσθήκη πληροφοριών κοπής

Κατά την προσθήκη πληροφοριών κοπής, εμφανίζονται κατακόρυφες γραμμές για τις αναλογίες που καθορίζονται κατά τη λήψη, έτσι ώστε να μπορείτε να συνθέσετε λήψεις σαν να φωτογραφίζετε με μηχανή μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους (6×6 cm, 4×5 inch, και ούτω καθεξής).

Όταν φωτογραφίζετε, αντί να κόβει τις εικόνες που έχουν εγγραφεί στην κάρτα, η μηχανή προσθέτει πληροφορίες αναλογιών στις εικόνες για κοπή στο Digital Photo Professional (λογισμικό EOS).

Μπορείτε να εισαγάγετε εικόνες στο Digital Photo Professional σε έναν υπολογιστή και να κόψετε εύκολα τις εικόνες στις αναλογίες που ορίσατε τη στιγμή της λήψης.

 • OFF: Απενεργ.
 • 6:6: Αναλογίες 6:6
 • 3:4: Αναλογίες 3:4
 • 4:5: Αναλογίες 4:5
 • 6:7: Αναλογίες 6:7
 • 5:6: Αναλογίες 10:12
 • 5:7: Αναλογίες 5:7

Προσοχή

 • Η προσθήκη πληροφοριών κοπής είναι δυνατή μόνο εφόσον η ρύθμιση [Λήψη: Αναλογ φωτογραφ] οριστεί σε [3:2].
 • Οι εικόνες JPEG ή HEIF δεν αποθηκεύονται στο κομμένο μέγεθος, αν χρησιμοποιήσετε τη μηχανή για να επεξεργαστείτε εικόνες RAW με πληροφορίες κοπής (). Σε αυτήν την περίπτωση, η επεξεργασία RAW παράγει εικόνες JPEG ή HEIF με πληροφορίες κοπής.

Σημείωση

 • Οι κατακόρυφες γραμμές που υποδεικνύουν τις καθορισμένες αναλογίες εμφανίζονται στην οθόνη.

Προεπιλ επιλογή διαγραφής

Μπορείτε να ορίσετε ποια επιλογή θα ενεργοποιείται από προεπιλογή στο μενού διαγραφής (), στο οποίο μπορείτε να μεταβείτε πατώντας το πλήκτρο Διαγραφή κατά την προβολή των εικόνων ή κατά την εξέτασή τους μετά τη λήψη.

Αν ορίσετε άλλη επιλογή εκτός από [Άκυρο], μπορείτε να πατήσετε απλά το πλήκτρο Γρήγορος έλεγχος/ρύθμιση για να διαγράψετε γρήγορα τις εικόνες.

 • Άκυρο: Επιλέγεται [Ακύρωση]
 • Διαγραφή: Επιλέγεται [Διαγραφή]
 • RAW: Επιλέγεται Επιλέγεται [Διαγρ.]
 • J/H: Επιλέγεται Επιλέγεται [Διαγραφή μη-]

Προσοχή

 • Προσέξτε να μην διαγράψετε κατά λάθος τις εικόνες όταν έχει οριστεί οποιαδήποτε επιλογή εκτός από [Άκυρο].

Ελευθ. κλείστρου χωρίς φακό

Μπορείτε να καθορίσετε αν είναι δυνατή η λήψη στατικών εικόνων ή ταινιών χωρίς να έχετε τοποθετήσει φακό.

 • OFF: Απενεργ.
 • ON: Ενεργ.

Σύμπτυξη φακού με απενεργ.

Μπορείτε να ρυθμίσετε αν θα γίνεται αυτόματη σύμπτυξη των φακών STM μηχανικής σύνδεσης (όπως RF35mm F1.8 Macro IS STM), όταν τοποθετείτε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

 • ON: Ενεργ.
 • OFF: Απενεργ.

Προσοχή

 • Με το αυτόματο σβήσιμο, δεν θα γίνεται σύμπτυξη του φακού, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση.
 • Πριν από την αφαίρεση του φακού, βεβαιωθείτε ότι έχει συμπτυχθεί.

Σημείωση

 • Όταν έχει οριστεί σε [Ενεργ.], αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται ανεξάρτητα από τη ρύθμιση του διακόπτη κατάστασης εστίασης (AF ή MF) στη μηχανή ή τον φακό.

C.Fn5

Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)

Με την επιλογή του στοιχείου [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Διαγρ.Όλων Εξ.Ρυθμίσεων(C.Fn)] διαγράφονται όλες οι τιμές των Εξειδικευμένων ρυθμίσεων, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις [Εξειδίκευση κουμπιών] και [Εξειδίκευση επιλογέων].

Σημείωση

 • Για τη διαγραφή ρυθμίσεων που έχουν διαμορφωθεί με [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση κουμπιών] και [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εξειδίκευση επιλογέων], επιλέξτε [Εξειδικευμένες ρυθμίσεις: Εκκαθάρ εξειδικευμ χειριστηρ].