Ώρα εξέτασης

Διάρκεια εξέτασης

Προκειμένου η εικόνα να εξακολουθεί να προβάλλεται αμέσως μετά τη λήψη, επιλέξτε [Μεγ.Διάρκεια], και, εάν προτιμάτε να μην προβάλλεται η εικόνα, επιλέξτε [Off].

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Εξέταση εικόνας].

  2. Επιλέξτε [Διάρκεια εξέτασης].

  3. Επιλέξτε χρόνο.

Σημείωση

  • Όταν ορίζεται η επιλογή [Μεγ.Διάρκεια], οι εικόνες εμφανίζονται για τον χρόνο που έχει καθοριστεί στην επιλογή [Οθόνη ανενεργή] της ρύθμισης [Διαμόρφωση: Εξοικ.Ρεύματος].

Οθόνη σκοπεύτρου

Επιλέξτε [Ενεργ.] για την οθόνη σκοπεύτρου των λήψεών σας αμέσως μετά τη φωτογράφιση.

  1. Επιλέξτε [Λήψη: Εξέταση εικόνας].

  2. Επιλέξτε [Οθόνη σκοπεύτρου].

  3. Κάντε μια επιλογή.

Σημείωση

  • Οι ρυθμίσεις [Οθόνη σκοπεύτρου] εφαρμόζονται εφόσον η ρύθμιση [Διάρκεια εξέτασης] δεν έχει οριστεί στην επιλογή [Off].