Χρήση της λαβής μπαταρίας

Η λαβή μπαταρίας BG-R10 η οποία διαθέτει πλήκτρα και επιλογείς για κάθετη λήψη είναι ένα προαιρετικό αξεσουάρ της μηχανή που μπορεί να τροφοδοτήσει τη μηχανή με δύο μπαταρίες.

 1. Αφαιρέστε τα καλύμματα επαφών.

  • Αφαιρέστε τα καλύμματα επαφών (1) και (2) στη λαβή μπαταρίας.
  • Συνδέστε το κάλυμμα επαφής (1) με το κάλυμμα επαφής (2) της λαβής μπαταρίας για να τα αποθηκεύσετε.
 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταρίας.

  • Απενεργοποιήστε τη μηχανή προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.
  • Αφαιρέστε το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας από τη μηχανή.
  • Συνδέστε το κάλυμμα στη λαβή μπαταρίας.
  • Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα, σύρετε το μοχλό για να το ελευθερώσετε, ακολουθώντας αντίστροφα τη διαδικασία σύνδεσης.
 3. Συνδέστε και ασφαλίστε τη λαβή μπαταρίας.

  • Εισαγάγετε την μπαταρία στη μηχανή και γυρίστε τον επιλογέα ελευθέρωσης, ώστε η λαβή μπαταρίας να ασφαλίσει στη θέση της.
 4. Αφαιρέστε τη θήκη μπαταριών.

Προσοχή

 • Όταν βάζετε ξανά το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταρίας στη μηχανή, να το τοποθετείτε ανοιχτό σε τουλάχιστον 90°.
 • Μην αγγίζετε τις επαφές της μηχανής ή της λαβής μπαταρίας.

Τοποθέτηση μπαταριών

 1. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.

  • Τοποθετήστε τις μπαταρίες όπως φαίνεται.
  • Όταν χρησιμοποιείται μόνο μία μπαταρία, μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε θέση.
  • Για να ασφαλίσετε τις μπαταρίες, σπρώξτε προς την κατεύθυνση των βελών, μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.
  • Για να αφαιρέσετε τις μπαταρίες, πατήστε τη θήκη μπαταριών προς την κατεύθυνση του βέλους.
 2. Συνδέστε τη θήκη μπαταριών.

  • Τοποθετήστε τη θήκη μπαταριών μέχρι τέρμα για να την ασφαλίσετε.

Προσοχή

 • Κατά την τοποθέτηση μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές επαφές είναι καθαρές. Σκουπίστε τυχόν βρομιά στις επαφές με ένα μαλακό πανί.
 • Τοποθετήστε τις μπαταρίες αφού συνδέσετε τη λαβή μπαταρίας στη μηχανή. Αν η λαβή μπαταρίας συνδεθεί στη μηχανή ενώ είναι ακόμα τοποθετημένες οι μπαταρίες, τα αποτελέσματα ελέγχου της μπαταρίας ενδέχεται να μην εμφανιστούν σωστά.
 • Πριν αφαιρέσετε τη λαβή μπαταρίας, σβήστε τη μηχανή και βγάλτε τις μπαταρίες.
 • Επανατοποθετήστε τα προστατευτικά καλύμματα για τις επαφές της μηχανής και της λαβής μπαταρίας αφού αποσυνδέσετε τη λαβή μπαταρίας. Αν η λαβή μπαταρίας δεν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, βγάλτε τις μπαταρίες.
 • Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος επικοινωνίας της μπαταρίας όταν είναι προσαρτημένη η λαβή μπαταρίας, ακολουθήστε τις οδηγίες στο μήνυμα. Αν η μηχανή χάσει ισχύ, επανατοποθετήστε τη θήκη μπαταριών και επανεκκινήστε τη μηχανή.

Χρήση οικιακής παροχής ρεύματος

 1. Τοποθετήστε τον μετατροπέα DC.

  • Τοποθετήστε τον μετατροπέα DC DR-E6 (πωλείται ξεχωριστά) με τον ίδιο τρόπο που τοποθετήσατε τις μπαταρίες.
  • Περάστε το καλώδιο του μετατροπέα DC μέσω της σχισμής καλωδίου της θήκης μπαταριών.
  • Τοποθετήστε τη θήκη μπαταριών μέχρι τέρμα για να την ασφαλίσετε.
 2. Συνδέστε τη θήκη μπαταριών.

  • Οδηγήστε το άκρο του καλωδίου ώστε να βγει από την οπή καλωδίου.
 3. Συνδέστε τον μετατροπέα DC στο τροφοδοτικό AC.

  • Συνδέστε καλά το βύσμα του μετατροπέα DC στην υποδοχή του τροφοδοτικού AC AC-E6N (πωλείται ξεχωριστά).
 4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό AC και εισαγάγετε το φις του καλωδίου ρεύματος σε μια πρίζα.

Προσοχή

 • Όταν η μηχανή είναι αναμμένη, μην συνδέετε και μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή την υποδοχή και μην αφαιρείτε τη θήκη μπαταριών.
 • Προσέξτε να μην πιαστεί το καλώδιο του μετατροπέα DC μεταξύ της λαβής μπαταρίας και της θήκης μπαταρίας.

Λειτουργίες πλήκτρων και επιλογέων

 • Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα και τους επιλογείς, γυρίστε τον διακόπτη ON/OFF κατακόρυφης λαβής (4) στη θέση ON.
 • Τα πλήκτρα και οι επιλογείς χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα αντίστοιχα πλήκτρα και οι επιλογείς στη μηχανή.
 1. (1) Κουμπί κλείστρου
 2. (2) Πολλαπλές λειτουργίες Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
 3. (3) Κύριος επιλογέας Κύριος επιλογέας
 4. (4) Διακόπτης ON/OFF κατακόρυφης λαβής
 5. (5) Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων Επιλογέας πολλαπλών χρήσεων
 1. (6) Μεγέθυνση ή σμίκρυνση Πλήκτρο μεγέθυνσης/σμίκρυνσης
 2. (7) Επιλογή σημείου AF Πλήκτρο επιλογής σημείου AF
 3. (8) Κλείδωμα AE Πλήκτρο κλειδώματος AE/κλειδώματος έκθεσης με φλας
 4. (9) AF-ON Πλήκτρο έναρξης AF
 5. (10) Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2 Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 2

Χρήση τροφοδοτικού ρεύματος USB για φόρτιση/τροφοδοσία της μηχανής

Με το τροφοδοτικό ρεύματος USB PD-E1, μπορείτε να φορτίσετε τη συστοιχία μπαταριών LP-E6NH ή LP-E6N χωρίς να την αφαιρέσετε από τη λαβή μπαταρίας.

Προσοχή

 • Οι μπαταρίες LP-E6NH και LP-E6N μπορούν να φορτίζονται μαζί.
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτίζετε μία μπαταρία LP-E6NH ή LP-E6N τη φορά.
 • Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας LP-E6 με αυτόν τον τρόπο. Η μπαταρία δεν θα φορτιστεί αν η συστοιχία LP-E6NH ή LP-E6N είναι συνδεδεμένη ταυτόχρονα ως LP-E6.
 • Η μπαταρία δεν θα φορτιστεί αν η συστοιχία LP-E6NH ή LP-E6N τοποθετηθεί ενώ είναι συνδεδεμένος ο μετατροπέας DC DR-E6.
 • Η φόρτιση θα διακοπεί αν χειριστείτε τη μηχανή.
 • Όταν οι μπαταρίες είναι αποφορτισμένες, ο προσαρμογέας τις φορτίζει. Σε αυτήν την περίπτωση, η μηχανή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.

Φόρτιση

 1. Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας USB.

  • Αφού τοποθετήσετε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση, εισαγάγετε πλήρως το φις του τροφοδοτικού ρεύματος USB στην υποδοχή digital της μηχανής.
 2. Φορτίστε την μπαταρία.

  • Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό ρεύματος USB και εισαγάγετε το άλλο άκρο σε πρίζα.
  • Η φόρτιση ξεκινάει και η ένδειξη φόρτισης ανάβει.
  • Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η ένδειξη φόρτισης σβήνει.

Τροφοδοσία ρεύματος

Για την τροφοδοσία της μηχανής χωρίς φόρτιση μπαταριών, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Ενεργοποίηση. Ωστόσο, οι μπαταρίες φορτίζονται κατά το αυτόματο σβήσιμο.

Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη [Τροφοδοσία ρεύματος] ενώ η μηχανή είναι ενεργοποιημένη με αυτόν τον τρόπο.

Για αλλαγή από τροφοδοσία της μηχανής σε φόρτιση, τοποθετήστε τον διακόπτη λειτουργίας της μηχανής στη θέση Απενεργοποίηση.

Προσοχή

 • Δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία της μηχανής εκτός εάν αυτή περιλαμβάνει συστοιχία μπαταριών.
 • Για να προστατεύσετε τη συστοιχία μπαταριών και να τη διατηρήσετε σε άριστη κατάσταση, μην φορτίζετε συνεχώς για περισσότερο από 24 ώρες.
 • Αν δεν ανάψει η ένδειξη φόρτισης ή αν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη φόρτιση (δηλαδή αν η ένδειξη φόρτισης αναβοσβήνει), αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, επανατοποθετήστε την μπαταρία και περιμένετε λίγα λεπτά για να το συνδέσετε ξανά. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, απευθυνθείτε στην πλησιέστερη τεχνική υπηρεσία Canon.
 • Ο χρόνος φόρτισης που απαιτείται και το φορτίο εξαρτώνται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και την εναπομένουσα χωρητικότητα.
 • Για λόγους ασφαλείας, η φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες διαρκεί περισσότερο.
 • Η στάθμη μπαταρίας που απομένει μπορεί να μειωθεί όταν η μηχανή τροφοδοτείται με ρεύμα. Για να μην εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία όταν φωτογραφίζετε σε τακτά διαστήματα.