Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης (C1–C3)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της μηχανής, όπως τις ρυθμίσεις λήψης, μενού και τις τιμές εξειδικευμένων ρυθμίσεων, ως εξειδικευμένες καταστάσεις λήψης που έχουν εκχωρηθεί στις καταστάσεις Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 1 έως Εξειδικευμένη κατάσταση λήψης 3.

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Προσαρμ κατ λήψης (C1-C3)].

  2. Επιλέξτε [Αποθήκευση ρυθμίσεων].

  3. Αποθηκεύστε τα επιθυμητά στοιχεία.

    • Επιλέξτε την εξειδικευμένη κατάσταση λήψης για αποθήκευση και, στη συνέχεια, επιλέξτε [ΟΚ] στην οθόνη [Αποθήκευση ρυθμίσεων].
    • Οι τρέχουσες ρυθμίσεις της μηχανής αποθηκεύονται στην εξειδικευμένη κατάσταση λήψης C*.

Αυτόματη ενημέρωση αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Αν αλλάξετε μια ρύθμιση κατά τη λήψη σε εξειδικευμένη κατάσταση λήψης, η κατάσταση μπορεί να ενημερωθεί αυτόματα με τη νέα ρύθμιση (Αυτόματη ενημέρωση). Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την αυτόματη ενημέρωση, ορίστε την επιλογή [Αυτ ενημέρωση ρυθ] σε [Ενεργ.] στο βήμα 2.

Ακύρωση αποθηκευμένων εξειδικευμένων καταστάσεων λήψης

Αν επιλέξτε [Διαγραφή ρυθμίσεων] στο βήμα 2, μπορεί να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεων κάθε κατάστασης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, όπως ήταν πριν από την καταχώριση.

Σημείωση

  • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις λήψης και μενού στις εξειδικευμένες καταστάσεις λήψης.