Ήχος ακουστικών

  1. Επιλέξτε [Διαμόρφωση: Ήχος ακουστικών].

  2. Ρυθμίστε την ένταση ήχου.

    • Περιστρέψτε τον επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου και πατήστε SET.

Σημείωση

  • Μπορείτε να ελέγξετε τον ήχο από το ενσωματωμένο μικρόφωνο ή από εξωτερικό μικρόφωνο σε ακουστικά όταν η ρύθμιση [Λήψη: Εγγραφή ήχου] έχει οριστεί σε άλλη επιλογή εκτός από [Απενεργ.] και η ρύθμιση [Υψηλ ρυθμός καρέ] έχει οριστεί σε [Απενεργ.].