Επεξεργασία πρώτης και τελευταίας σκηνής μιας ταινίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε την πρώτη και την τελευταία σκηνή μιας ταινίας, με βήμα 1 δευτ. περίπου.

 1. Στην προβολή μεμονωμένων εικόνων, πατήστε SET.

 2. Στο πάνελ αναπαραγωγής ταινίας, επιλέξτε [Επεξεργασία].

 3. Καθορίστε το μέρος που θα υποστεί επεξεργασία.

  • Επιλέξτε [Κοπή αρχής] (Κοπή αρχής) ή [Κοπή τέλους] (Κοπή τέλους).
  • Πατήστε το πλήκτρο Επιλογέας Πολλαπλών χρήσεων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να μεταβείτε κατά ένα καρέ προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Συνεχίστε να πατάτε τον επιλογέα πολλαπλών χρήσεων για γρήγορη επαναφορά ή γρήγορη προώθηση καρέ. Κάθε περιστροφή του επιλογέα Επιλογέας γρήγορου ελέγχου 1 μετακινεί την προβολή κατά ένα καρέ προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
  • Αφού αποφασίσετε ποιο μέρος θα επεξεργαστείτε, πατήστε SET. Το τμήμα που επισημαίνεται από μια γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης θα παραμείνει.
 4. Ελέγξτε την επεξεργασμένη ταινία.

  • Επιλέξτε [Προβολή/αναπαραγωγή] για αναπαραγωγή της επεξεργασμένης ταινίας.
  • Για να αλλάξετε το επεξεργασμένο κομμάτι, επιστρέψτε στο βήμα 3.
  • Για να ακυρώσετε την επεξεργασία, πατήστε το πλήκτρο MENU.
 5. Αποθήκευση.

  • Επιλέξτε [Αποθήκευση και έξοδος] (1).
  • Θα εμφανιστεί η οθόνη αποθήκευσης.
  • Για να την αποθηκεύσετε ως νέο αρχείο, επιλέξτε [Νέο αρχείο], ή για να την αποθηκεύσετε αντικαθιστώντας το αρχικό αρχείο ταινίας, επιλέξτε [Αντικατάσταση].
   Επιλέξτε [Αποθήκευση συμπιεσμένου αρχείου] (2) για να αποθηκεύσετε μια συμπιεσμένη έκδοση του αρχείου. Οι ταινίες 4K μετατρέπονται σε ταινίες Full HD πριν από τη συμπίεση.
  • Στην οθόνη επιβεβαίωσης, επιλέξτε [ΟΚ] για να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη ταινία και να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής ταινίας.

Προσοχή

 • Επειδή η επεξεργασία εκτελείται σε βήματα 1 δευτ. περίπου (θέση που υποδεικνύεται από το σύμβολο [Καθορισμένη θέση] στο κάτω μέρος της οθόνης), η πραγματική θέση περικοπής των ταινιών μπορεί να διαφέρει από τη θέση που καθορίσατε.
 • Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των ταινιών που έχουν τραβηχτεί με άλλη μηχανή.
 • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την ταινία όσο η μηχανή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή.
 • Η συμπίεση και η αποθήκευση δεν είναι διαθέσιμες (δεν εμφανίζεται το στοιχείο [Αποθήκευση συμπιεσμένου αρχείου]) για τις ταινίες που έχουν εγγραφεί όταν το στοιχείο [Λήψη HDR HDR PQ] είναι ρυθμισμένο στην επιλογή [Ενεργ.] ή το στοιχείο [Canon Log] είναι ρυθμισμένο στην επιλογή [On], για τις ταινίες που έχουν εγγραφεί σε μέγεθος Full HD29.97fpsIPB (Ελαφριά) (NTSC) ή Full HD25.00fpsIPB (Ελαφριά) (PAL).