Αποθήκευση στυλ εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε ένα βασικό Στυλ Εικόνας, όπως [Πορτραίτο] ή [Τοπίο], να το προσαρμόσετε όπως επιθυμείτε και να το καταχωρήσετε στην επιλογή [Χρήστη 1] – [Χρήστη 3]. Αυτό είναι χρήσιμο κατά τη δημιουργία πολλών Στυλ εικόνας με διαφορετικές ρυθμίσεις.

Επιπλέον, εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε τα Στυλ εικόνας που έχετε αποθηκεύσει στη μηχανή χρησιμοποιώντας το EOS Utility (λογισμικό EOS, ).

 1. Επιλέξτε [Λήψη: Στυλ Εικόνας].

 2. Επιλέξτε [Χρήστη].

  • Επιλέξτε [Χρήστη *] και πατήστε το πλήκτρο INFO.
 3. Πατήστε SET.

  • Με την επιλογή [Στυλ Εικόνας] ενεργοποιημένη, πατήστε SET.
 4. Επιλέξτε το βασικό Στυλ Εικόνας.

  • Επιλέξτε το βασικό Στυλ Εικόνας και πατήστε SET.
  • Επιπλέον, επιλέξτε στυλ με αυτόν τον τρόπο κατά την προσαρμογή των στυλ που έχουν αποθηκευτεί στη μηχανή με EOS Utility (λογισμικό EOS).
 5. Κάντε μια επιλογή.

  • Επιλέξτε ρύθμιση και πατήστε SET.
 6. Ρύθμιση του επιπέδου εφέ.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ρύθμιση και να επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής Στυλ εικόνας, πατήστε το πλήκτρο MENU.
  • Το βασικό Στυλ Εικόνας εμφανίζεται στα δεξιά των καταχωρίσεων [Χρήστη *].
  • Τα μπλε ονόματα στυλ στην επιλογή [Χρήστη *] έχουν αλλάξει από τις προεπιλεγμένες τιμές.

Προσοχή

 • Αν έχει αποθηκευτεί ήδη ένα Στυλ εικόνας σε μια θέση [Χρήστη *], η αλλαγή του βασικού Στυλ Εικόνας θα ακυρώσει τις ρυθμίσεις παραμέτρων του αποθηκευμένου Στυλ εικόνας οριζόμενου από τον χρήστη.
 • Μπορείτε να επαναφέρετε το προεπιλεγμένο στυλ [Χρήστη *] και τις ρυθμίσεις, επιλέγοντας [Βασικές ρυθμ.] στο στοιχείο [Διαμόρφωση: Επαναφ μηχανής].

Σημείωση

 • Για να φωτογραφίσετε χρησιμοποιώντας ένα αποθηκευμένο Στυλ εικόνας, επιλέξτε το αποθηκευμένο στοιχείο [Χρήστη *] πριν από τη φωτογράφιση.
 • Για οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση ενός αρχείου Στυλ εικόνας στη μηχανή, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο οδηγιών EOS Utility.