Sikkerhedsinstruktioner

Sørg for at læse disse instruktioner, så produktet kan betjenes på en sikker måde.

Følg disse instruktioner for at forhindre personskade eller anden skade på operatøren af produktet eller andre.

Advarsel ADVARSEL:
Angiver risikoen for alvorlig personskade og dødsfald.
 • Videokameraet skal opbevares uden for børns rækkevidde.

  En rem, der er lagt omkring en persons hals, kan medføre strangulering.

  Delene eller videokameraet eller tilbehørets medfølgende dele er farlige, hvis de sluges. Hvis de sluges, skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp.

 • Brug kun de strømkilder, der er angivet i denne Avanceret brugervejledning til produktet.
 • Undlad at adskille eller ændre produktet.
 • Udsæt ikke produktet for kraftige stød eller vibrationer.
 • Berør ikke blotlagte interne dele.
 • Stop brugen af produktet, hvis der er usædvanlige omstændigheder som f.eks. tilstedeværelsen af røg eller en mærkelig lugt.
 • Brug ikke organiske opløsningsmidler som f.eks. alkohol, benzin eller fortyndervæske til maling for at rengøre produktet.
 • Sørg for, at videokameraet ikke bliver vådt. Indfør ikke fremmedobjekter eller væsker i produktet.
 • Brug ikke produktet på et sted, hvor der kan være brandbare gasser.

  Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller ildebrand.

 • Berør ikke produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet en stikkontakt.

  Dette kan medføre elektrisk stød.

 • Overhold følgende instruktioner, når du bruger en batterioplader eller en vekselstrømsadapter.

  • Fjern regelmæssigt støv fra strømstikket og stikkontakten ved hjælp af en tør klud.
  • Undlad at sætte produktet i stikkontakten eller tage det ud af stikkontakten med våde hænder.
  • Brug ikke produktet, hvis strømstikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  • Udsæt ikke strømstikket og terminalerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalben eller andre metalobjekter.
  • Berør ikke batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren i tordenvejr, hvis den er tilsluttet en stikkontakt.
 • Placer ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadig, knæk eller modificer ikke strømkablet.
 • Svøb ikke produktet ind i klæde eller andre materialer, når det er i brug eller kort tid efter brug, når produktet stadig er varmt.
 • Hiv ikke stikket til produktet ud ved at trække i strømkablet.
 • Lad ikke produktet være tilsluttet en strømkilde i længere tid ad gangen.
 • Undlad at oplade batterier/batteripakker ved en temperatur, der ligger uden for området 5-40 °C.

  Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller ildebrand.

 • Produktet må ikke komme i kontakt med det samme hudområde i længere tid.

  Dette kan resultere i milde brandskader, inkl. rød hud og blæredannelse, selvom produktet ikke føles varmt. Det anbefales at bruge et stativ eller lignende udstyr, når produktet bruges i varme omgivelser eller af personer med hjerteproblemer eller svagt sensitiv hud.

 • Følg eventuelle indikationer på, at produktet skal slukkes på steder, hvor brugen af det er forbudt.

  Hvis det sker, kan det få andet udstyr til at give funktionsfejl på grund af virkningen fra elektromagnetiske bøger og endda medføre uheld.

Forholdsregler FORSIGTIG:
Følg nedenstående forholdsregler, ellers kan det medføre personskade eller skade på ejendom.
 • Se ikke på skærmen eller gennem søgeren i længere tid ad gangen.

  Dette kan give symptomer, der minder om køresyge. I dette tilfælde skal du straks stoppe brugen af produktet og hvile et stykke tid, før du fortsætter brugen.

 • Efterlad ikke produktet på steder, hvor det udsættes for meget høje eller lave temperaturer.

  Produktet kan blive meget varmt/kolde og forårsage forbrændinger eller personskade ved berøring.

 • Remmen er kun beregnet til brug på kroppen. Hvis remmen hænges med et produkt fastgjort til krogen eller en anden genstand, kan det beskadige produktet. Undlad desuden at ryste produktet og udsætte det for kraftige stød.
 • Læg ikke et kraftigt tryk på objektivet, og sørg for, at det ikke bliver ramt af en genstand.

  Dette kan medføre personskade eller beskadigelse af produktet.

 • Bær ikke på videokameraet, mens det er placeret på et stativ.

  Dette kan forårsage personskade eller et uheld.

 • Berør ikke dele inden i produktet.

  Dette kan medføre personskade.

 • Hvis en unormal hudreaktion eller irritation forekommer under eller efter brugen af dette produkt, skal du afstå fra at bruge det yderligere og søge lægefaglig rådgivning/pleje.