Tilpasning af AF-funktioner

Du kan konfigurere AF-funktioner i detaljer efter din optagelsesstil eller motiv.

[Autofokus4]

Elektronisk MF f. objektiv

For EF-objektiver, der er forsynet med elektronisk manuel fokusering, kan du angive, hvordan manuel fokusjustering bruges sammen med One-Shot AF.

 • [Deaktivér efter One-Shot] Deaktivér efter One-Shot

  Efter AF-funktionen deaktiveres manuel fokuseringstilpasning.

 • [Aktivér efter One-Shot (samme størrelse)] One-Shot→aktiveret

  Du kan manuelt justere fokus efter AF-funktionen, hvis du holder udløserknappen halvvejs nede.

 • [Aktivér efter One-Shot (forstør)] One-Shot→aktiv. (forstør)

  Du kan manuelt justere fokus efter AF-funktionen, hvis du holder udløserknappen halvvejs nede. Du kan forstørre området i fokus og justere fokus manuelt ved at dreje objektivfokusringen.

 • [Deaktivér i AF-metode.] Deaktivér i AF-indst.

  Manuel fokusjustering er deaktiveret, når objektivets fokusmetodevælger er indstillet til AF.

Forholdsregler

 • Med [One-Shot→aktiv. (forstør)] forstørres visningen muligvis ikke, selv hvis du drejer objektivfokusringen, mens du trykker udløserknappen halvt ned lige efter optagelse. Hvis du gør det, kan du forstørre visningen ved at slippe udløserknappen, vente på, at [Forstør eller reducér] vises, og derefter trykke udløserknappen halvvejs ned, mens du drejer objektivets fokuseringsring.

Bemærk

 • Få detaljer om dit objektivs specifikationer for manuel fokusering ved at se i instruktionsmanual til objektivet.

One-shot AF-udløsningsprio.

Du kan angive, om du vil prioritere fokus eller udløsertiming for One-Shot AF (undtagen ved optagelse med Touch udløser).

 • [Fokuseringsprioritet] Fokusering

  Billedet vil ikke blive taget, før motivet er i fokus. Det er praktisk, hvis du vil opnå fokus, før du tager billedet.

 • [Udløsningsprioritet] Udløsning

  Prioriterer lukkerudløser over fokus. Det er nyttigt, når det allervigtigste er at indfange det afgørende øjeblik.

  Bemærk, at kameraet optager, uanset om motivet er i fokus eller ej.

Skift af sporede motiver

Du kan angive, hvor nemt kameraet skifter AF-punkter for at spore motiver.

Gælder for Ansigt+Sporing, Zone AF eller Stor Zone AF (lodret eller vandret) – AF-metoder.

 • Første prioritet

  Sporer motivet, der oprindeligt er tiltænkt AF, i videst muligt omfang.

 • På motiv

  Sporer hovedmotivet, der oprindeligt er tiltænkt AF, i videst muligt omfang. Skifter til andre motiver, hvis kameraet ikke længere kan bestemme, om det sporede motiv er hovedmotivet.

 • Skift motiv

  Skifter til at spore andre motiver som reaktion på optagelsesforhold.

Forholdsregler

 • Forholdsregler ved indstilling til [Første prioritet]

 • Kameraet kan muligvis ikke blive ved med at spore motiver under visse motivforhold.

  • Hvis motiver bevæger sig energisk
  • Hvis et motivs ansigt skifter retning eller ændre stilling
  • Hvis AF-punkter er på afveje i forhold til motiver, eller hvis motiver er skjulte bag forhindringer, og du ikke længere kan se dem
 • Motiver, der er valgt med touch, spores, i det omfang det er muligt, uanset den indstilling, der er angivet i [Motiv til regist.].

Fokusering når AF er umulig

Du kan specificere den objektivbetjening, der skal gælde, når autofokus på et motiv ikke er muligt.

 • [ON] Fokusering til

  Hvis der ikke kan opnås fokus med autofokus, tvinges objektivet til at fortsætte med at søge efter den præcise fokus.

 • [OFF] Stop fokussøgning

  Hvis autofokus starter, og motivet slet ikke er i fokus, eller fokus ikke kan opnås, vil objektivdrevet ikke blive udført. Det forhindrer, at objektivet kommer alt for meget ud af fokus pga. fokuseringsdrev.

Forholdsregler

 • [Stop fokussøgning] bruges til supertelefotoobjektiver eller andre objektiver, der dækker et stort fokusområde, for at undgå væsentlig forsinkelse fra fokuseringsdrev, hvis objektivet kommer meget ud af fokus.

Begræns AF-met.

Du kan begrænse de AF-metoder, der er tilgængelige, til dem, du vil bruge. Vælg AF-metoder, og tryk på SET for at tilføje et flueben [Kontrollér] og gøre dem tilgængelige. Vælg [OK] for at registrere indstillingen. Du kan få yderligere oplysninger om AF-metoder under AF-metode.

Forholdsregler

 • Mærket [Kontrollér] kan ikke fjernes fra [Manuelt valg:1 pkt. AF].

Bemærk

 • En stjerne “*” til højre for [Autofokus: Begræns AF-met.] angiver, at standardindstillingen er ændret.

Metode til valg af AF-metode

Du kan indstille, hvordan metoder til valg af AF-metoder skiftes.

 • [Multifunktionsknap] AF-punkt valg→M-Fn-knap

  Tryk på knappen AF-punktvalg og derefter knappen Multifunktion. Hvert tryk skifter AF-metoden.

 • [Kommandovælger] AF-punkt valg→Kommandovælger

  Tryk på knappen AF-punktvalg, og drej derefter vælgeren Kommandovælger for at skifte AF-metoden.

Bemærk

 • Når [AF-punktvalgKommandovælger] er indstillet, skal du bruge Multikontrol til at flytte AF-punktet vandret.

Retningsorienteret AF-punkt

Du kan adskille AF-punkter eller Zone AF-rammer, der skal bruges til lodret og vandret optagelse.

 • [Retningsorienteret AF-punkt] Ens f. både lod./vand.

  De samme AF-punkter eller Zone AF-rammer bruges til såvel lodret som vandret optagelse.

 • [Indstil separat (AF-punktvalg)] Separate AF-pkt:Kun pkt.

  Separate AF-punkter eller Zone AF-rammer kan indstilles for hver optageretning ((1) vandret, (2) lodret med kameragreb op, (3) lodret med kameragreb ned). Nyttig ved skift til andre AF-punkter eller Zone AF-rammer, der automatisk baseres på kameraretningen.

  AF-punkter eller Zone AF-rammer, som du tildeler til hver af de tre kameraretninger, bevares.

Forholdsregler

 • Standardindstillingen for [Ens f. både lod./vand.] gendannes, hvis du vælge [Basisindst.] i [Indstilling: Nulstil kamera] (). Indstillinger for retninger (1)-(3) ryddes, og kameraet indstilles til at bruge det midterste AF-punkt i 1-punkts AF.
 • Indstillingen kan ryddes, hvis du skifter objektiver.

[Autofokus5]

Første Servo AF-pkt. for AnsigtSporing af motiv

Du kan indstille det første AF-punkt for Servo AF, når AF-metoden er indstillet til [Ansigt+Sporing].

 • Første AF-pkt. indst. f. AnsigtSporing af motiv

  Servo AF starter fra det manuelt indstillede AF-punkt, når AF-funktion er indstillet til [Servo AF], og AF-metoden er indstillet til [Ansigt+Sporing].

 • AF-punkt indst. for Spot AF1-punkts AFUdvid AF-områdeUdvid AF-område: Omkring

  Servo AF starter fra det AF-punkt, der blev indstillet manuelt, før der skiftes fra Spot AF, 1-punkts AF eller Udvid AF-område (manuel valg Udvid AF-område) eller Udvid AF-område: (manuelt valg: omkring) til [Automatisk valgt AF] eller [Ansigt+Sporing]. Nyttig til at starte Servo AF fra AF-punktet, før der skiftes til [Automatisk valgt AF] eller [Ansigt+Sporing].

 • AUTO: Auto

  Det første AF-punkt for Servo AF indstilles automatisk, så det passer til optagelsesforholdene.

Bemærk

 • Når [AF-punkt indst. for Spot AF1-punkts AFUdvid AF-områdeUdvid AF-område: Omkring] er indstillet, starter Servo AF fra en zone, der svarer til dit manuelt valgte AF-punkt, også selvom du skifter AF-metoden til Zone AF eller Stor Zone AF (lodret eller vandret).

Rotation af fokusring

Du kan vende den retning, som fokusringen på RF-objektivet drejes, for at justere indstillingerne.

 • [Normal] Normal
 • [Modsat retning] Modsat retning

Følsomhed RF-obj. MF-fok.ring

Du kan indstille følsomheden af RF-objektivets fokuseringsring.

 • [Varierer med rotationshastigheden] Varierer med rotationshast.

  Følsomhed af fokusringen varierer afhængigt af rotationshastigheden.

 • [Knyttet til rotationsgraden] Lænket til rotationsgrad

  Fokuspositionen justeres baseret på mængden af rotation uanset rotationshastigheden.

Multikontrol følsomhed- AF-punktvalg

Du kan justere den følsomhed af multikontrollen, der gælder ved placering af AF-punktet.

[AF3] (ved filmoptagelse)

Movie Servo AF-hastighed

Denne funktion er tilgængelig, når [Autofokus: Movie Servo AF] er indstillet til [Aktivér].

Du kan indstille AF-hastigheden og betjeningsindstillingerne for Movie Servo AF. Funktionen er aktiveret, når der bruges et objektiv, som er kompatibelt med langsom fokusovergang under filmoptagelse.*

 • Når aktiveret

  Du kan indstille [Altid tændt], så AF-hastigheden altid er aktiveret for filmoptagelse (før og under filmoptagelse), eller indstille [Under optagelse], hvis AF-hastigheden kun skal være aktiveret under filmoptagelse.

 • AF-hastighed

  Du kan justere AF-hastigheden (hastighed for fokusskift) fra standardhastigheden (0) til langsom (ét af syv niveauer) eller hurtig (ét af to niveauer) for at få den ønskede effekt til filmoprettelse.

* Objektiver, der understøtter langsom fokusovergang under filmoptagelse

USM- og STM-objektiver, som er kommet på markedet i og efter 2009, er kompatible. Yderligere oplysninger findes på Canons websted.

Forholdsregler

 • Med bestemte objektiver kan hastigheden muligvis ikke ændres, også selvom du justerer AF-hastigheden.

Bemærk

 • Betjening ved inaktivitet svarer til, når [AF-hastighed] er indstillet til [Standard (0)].
 • En stjerne “*” til højre for [Autofokus: Movie Servo AF-hastighed] angiver, at standardindstillingen er ændret.

Movie Servo AF-sporingføls.

Du kan justere sporingsfølsomheden (til et af syv niveauer), hvilket påvirker reaktionsvilligheden, hvis motivet bevæger sig væk fra AF-punktet under Movie Servo AF, f.eks. når forstyrrende objektiver bevæger sig på tværs af AF-punkter, eller når du panorerer.

Denne funktion er tilgængelig, når [Autofokus: Movie Servo AF] er indstillet til [Aktivér].

 • Fastlåst: -3/-2/-1

  Med denne indstilling er kameraet mindre tilbøjelig til at spore et andet motiv, hvis motivet bevæger sig væk fra AF-punktet. Jo tættere indstillingen er på minussymbolet (–), jo mindre har kameraet tilbøjelighed til at spore et andet motiv. Det er effektivt, når du ønsker at forhindre, at AF-punkter pludselig sporer noget andet end det ønskede motiv under panorering, eller når der kommer forhindringer ind over AF-punkterne.

 • Responderende: +1/+2/+3

  Dette gør kameraet mere responderende ved sporing af et motiv, der dækker AF-punktet. Jo tættere indstillingen er på plussymbolet (+), jo mere reaktionsvilligt er kameraet. Det er effektivt, når du vil blive ved med at spore et motiv i bevægelse, når dets afstand fra kameraet ændres, eller du hurtigt vil fokusere på et andet motiv.

Bemærk

 • Betjening ved inaktivitet svarer til, når der er indstillet til [0].