Flashindstillinger

Funktioner i EL/EX-serien af Speedlites, der er kompatible med flashindstillinger, kan indstilles via en kameramenuskærm. Montér Speedliten på kameraet, og tænd Speedliten, før du indstiller flashfunktionerne.

Yderligere oplysninger om Speedlitens funktioner finder du i Speedlitens instruktionsmanual.

 1. Vælg [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol].

 2. Vælg en indstilling.

Flashudladning

For at aktivere flashfotografering skal du indstille [Aktivér]. For kun at aktivere AF-hjælpelyset på Speedlite skal du indstille til [Deaktivér].

E-TTL Balance

Du kan indstille dit foretrukne udseende (balance) for flashoptagelser. Denne indstilling gør det muligt at justere forholdet af det omgivende lys i forhold til Speedlite-lysoutputtet.

 • Indstil balancen til [Omgivelsesprior.] for at sænke andelen af flashoutputtet, og brug omgivende lys til at producere virkelighedstro optagelser med en naturlig stemning. Det er især nyttigt ved optagelse af mørke scener (f.eks. indendørs). Når du har skiftet til metoden [Blændeprioriteret AE] eller [Program AE], skal du overveje at indstille [Langsom synk.] i [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol] til [1/250-30sek. auto] (eller [1/200-30sek. auto]) og bruge optagelse med langsom synkronisering.
 • Indstil balancen til [Flashprioritet] for at gøre flash til hovedlyskilden. Nyttig til at reducere skygger på motiver og i baggrunden fra omgivende lys.

Forholdsregler

 • Selvom [Omgivelsesprior.] er effektivt i mørke scener, er der muligvis ingen forskel sammenlignet med resultaterne med [Standard] i visse scener.

E-TTL II Flashmåling

 • Indstil til [Eval. (Ans.prio)] for flashmåling, der er egnet til optagelser af mennesker.

  Den kontinuerlig optagelseshastighed for hurtig kontinuerlig optagelse er langsommere, end når [Evaluerende] eller [Gennemsnit] er valgt.

 • Indstil til [Evaluerende] for flashmåling, der fremhæver udladning i kontinuerlig optagelse.
 • Hvis [Gennemsnit] er indstillet, vil flasheksponeringen være et gennemsnit af hele den målte scene.

Bemærk

 • Afhængigt af scenen kan flasheksponeringskompensation være nødvendig.

Forholdsregler

 • Selv når [Eval. (Ans.prio)] er indstillet, kan visse motiver og optagelsesforhold forhindre, at du får det forventede resultat.

Kontinuerlig flashkontrol

Indstil til [E-TTL hver opt.] for at udføre flashmåling for hver optagelse. Indstil til [E-TTL 1. opt.] for kun at udføre flashmåling for den første optagelse før kontinuerlig optagelse. Flashoutputniveauet for den første optagelse anvendes på alle efterfølgende optagelser. Dette er nyttigt, når du prioriterer kontinuerlig optagelseshastighed uden at komponere optagelserne på ny.

Forholdsregler

 • Alle motivbevægelser ved kontinuerlig optagelse kan give eksponeringsproblemer.

Langsom synkronisering

Du kan indstille flashsynkroniseringshastigheden til flashfotografering i metoden [Blændeprioriteret AE] eller [Program AE]. Bemærk, at den maksimale flashsynkroniseringshastighed varierer afhængigt af indstillingen [Optagelse: Lukkermetode]. Den er på 1/250 sek., når den er indstillet til [Elek. før. luk.], og 1/200 sek., når den er indstillet til [Mekanisk].

 • 1/250-1/30 sek. auto: 1/250-30sek. auto (1/200-1/30 sek. auto: 1/200-30sek. auto)

  Lukkertiden indstilles automatisk inden for 1/250 sek. (eller 1/200) til 30 sek. for at passe til lysstyrken. High-speed synkronisering er også mulig.

 • 1/250-1/60sek. auto: 1/250-1/60sek. auto (1/200-1/60sek. auto: 1/200-1/60sek. auto)

  Forhindrer, at en langsom lukkertid indstilles automatisk under forhold med lav belysning. Det er effektivt til at forhindre slørede motiver og kamerarystelser. Lys fra flashen giver standardeksponeringer for motiver, men bemærk, at baggrunden kan blive mørk.

 • 1/250 sek. (fast): 1/250 sek. (fast) (1/200 sek. (fast): 1/200 sek. (fast))

  Lukkertiden er fast på 1/250 sek. (eller 1/200), hvilket er mere effektivt i forhold til at forhindre sløring af motiv og kamerarystelser end med [1/250-1/60sek. auto] (eller [1/200-1/60sek. auto]). Bemærk, at baggrunde under svag belysning kan være mørkere, end når de er indstillet til [1/250-1/60sek. auto] (eller [1/200-1/60sek. auto]).

Forholdsregler

 • Hurtig synkronisering er ikke tilgængelig i metoden [Blændeprioriteret AE] eller [Program AE], når den er indstillet til [1/250 sek. (fast)] eller [1/200 sek. (fast)].

Flashindstillinger

De oplysninger, der vises på skærmen, placering af visningen og tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af Speedlite-modellen, indstillingerne for dens brugerdefinerede funktioner, flashmetode og andre faktorer. Yderligere oplysninger om Speedlitens funktioner finder du i Speedlitens instruktionsmanual.

Eksempelvisning

 1. (1) Flashmetode
 2. (2) Trådløse funktioner/

  Styring af styrkeforhold (FORHOLD)

 3. (3) Flashzoom (flashdækning)
 1. (4) Lukkersynkronisering
 2. (5) Flasheksponeringskompensation
 3. (6) Flasheksponeringsbracketing

Forholdsregler

 • Funktioner er begrænset ved brug af Speedlites i EX-serien, der ikke er kompatible med flashindstillinger.

Flashindstill.

Du kan vælge den flashmetode, der passer til din ønskede flashfotografering.

 • [E-TTL II-flashmåling] er standardmetoden for Speedlites af EL-/EX-serien for automatisk flashfotografering.
 • [Manuel flash] bruges til, at du selv kan indstille Speedlitens [Flashoutput-niveau].
 • [CSP] (Kontin. optageprioritetsmetode) er tilgængelig, når der bruges en kompatibel ekstern Speedlite. Denne tilstand reducerer flashoutputtet med ét trin og øger ISO-hastigheden med ét trin. Det er nyttigt under kontinuerlig optagelse og sparer på flashbatteriets strøm.
 • Yderligere oplysninger om andre flashindstillinger findes i instruktionsmanualen til en Speedlite, der kompatibel med den respektive flashmetode.

Forholdsregler

 • Juster eksponeringskompensationen () efter behov i tilfælde af overeksponering fra flashfotografering med [CSP] i metoden [Fleksibelt prioriteret AE], [Lukkerprioriteret AE] eller [Manuel eksponering].

Bemærk

 • Med [CSP] indstilles ISO-hastigheden automatisk til [Auto].

Trådløsfunktioner

Du kan bruge lydbaseret eller optisk trådløs transmission til at optage med flere trådløse flashlys.

Yderligere oplysninger om trådløs flash finder du i instruktionsmanualen til en Speedlite, der er kompatibel med trådløs flashfotografering.

Styring af styrkeforhold (FORHOLD)

Med en makroflash kan du indstille styringen af styrkeforholdet.

For at få flere oplysninger om styring af udladningsforhold skal du se instruktionsmanualen til makroflashen.

Flashzoom (flashdækning)

Med Speedlites, der har et flashhoved, der kan zoome, kan du indstille flashdækningen.

Lukkersynkronisering

Normalt indstilles dette til [Synk. m. første lukkerlamel], så flashen straks udløses, når optagelsen starter.

Indstil til [Synk. m. anden lukkerlamel], og brug langsomme lukkertider, så du kan naturligt udseende optagelser af sporene af motivbevægelser, det kunne f.eks. være en bils forlygter.

Indstil til [High-speed synkronisering] for flashfotografering ved højere hastigheder end den maksimale flashsynkroniseringslukkertid. Dette er effektivt, når der optages med en åben blænde i [Blændeprioriteret AE]-metoden f.eks. for at sløre baggrunden bag motiver udendørs i dagslys.

Forholdsregler

 • Når du bruger synkronisering med anden lukkerlamel, skal du indstille lukkertiden til 1/60 sek. eller langsommere. Hvis lukkertiden er 1/80 sek. eller hurtigere, vil synkronisering med første lukkerlamel blive anvendt automatisk, selvom [Synk. m. anden lukkerlamel] er indstillet.

Flasheksponeringskompensation

Lige som eksponeringskompensation kan justeres, kan du også justere flashoutputtet.

Bemærk

 • Hvis flasheksponeringskompensation indstilles med Speedliten, kan du ikke indstille flasheksponeringskompensation med kameraet. Hvis den indstilles med både kameraet og Speedliten, tilsidesætter Speedlitens indstillinger kameraets.

Flasheksponeringsbracketing

Speedlites, der er forsynet med flasheksponeringsbracketing (FEB) kan ændre det eksterne flashoutput automatisk, når tre optagelser tages på én gang.

Indstillinger for brugerdefinerede flashfunktioner

Yderligere oplysninger om Speedlitens brugerdefinerede funktioner finder du i Speedlitens instruktionsmanual.

 1. Vælg [Flash C.Fn indstillinger].

 2. Indstil de ønskede funktioner.

  • Vælg nummeret.
  • Vælg en indstilling.

Forholdsregler

 • Med en Speedlite i EX-serien udløses Speedlite altid ved fuld udladning, hvis [Flashmålingsmetode] under brugerdefinerede funktioner er indstillet til [TTL-flashmåling] (autoflash).
 • Speedlitens personlige funktioner (P.Fn) kan ikke indstilles eller annulleres på kameraets skærm [Optagelse: Ekstern Speedlite-kontrol]. Indstil den direkte på Speedliten.

Sletning af flashindstillinger/sletning af alle brugerdefinerede funktioner for Speedlite

 1. Vælg [Ryd indstillinger].

 2. Vælg de indstillinger, der skal ryddes.

  • Vælg [Nulstil flashindstillinger] eller [Ryd alle C.Fn på Speedlite].
  • Vælg [OK] på bekræftelsesskærmen for at slette alle flashindstillinger eller indstillinger for Brugerdefinerede funktioner (C.Fn).