Indstillinger for trådløs forbindelse

Indstilling af afsenderen og modtageren til trådløs flashfotografering med radiotransmission med autoflash E-TTL II/E-TTL er som følger.

Indstilling som afsender

 1. Vælg Indstilling af trådløs optagelse/Linked Shooting med joysticket.

 2. Indstil til Trådløs radiomodtagerAFSENDER.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge Trådløs radiomodtagerAFSENDER, og tryk derefter joysticket lige ind.
 3. Vælg affyringsmetode.

  • Tryk joysticket lige ind.
  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge punkt (1), og tryk derefter joysticket lige ind.
  • Tryk joysticket til vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge fra ALLE, A:B, eller A:B C, og tryk derefter joysticket lige ind.

Indstilling som modtager

 1. Indstil til Trådløs radiomodtagerMODTAGER.

  • Konfigurer denne indstilling på Speedlites for at bruge som modtagere.
  • Vælg Trådløs radiomodtagerMODTAGER, når du sætter afsenderen op.

Forsigtig

 • Inden normal flashfotografering skal du vælge TRÅDLØS FRA for at rydde indstillingerne for trådløs (afsender/modtager).

Indstilling af transmissionskanal/trådløst radio-id

Indstil afsenderens transmissionskanal og trådløse radio-ID på følgende måde. Indstil den samme kanal og det samme id på både afsender og modtagere. Se flere instruktioner om modtager i instruktionsmanualen for Speedlites, der har funktionen trådløs radiomodtager.

Forsigtig

 • Angiv et forskelligt trådløst radio-ID for hver enkelt kanal, da interferens mellem systemer med Speedlites, som styres af radiotransmission kan opstå, selv når enhederne er indstillet til andre transmissionskanaler.
 1. Tryk joysticket lige ind.

 2. Vælg et punkt (1).

  • Tryk joysticket til lodret, eller vandret, drej Drejeknap for at vælge kanalen, og tryk derefter joysticket lige ind.
 3. Indstil en transmissionskanal.

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge fra AUTO eller kanaler 1-15, og tryk joysticket lige ind.
 4. Vælg et punkt (2).

  • Vælg ID-punktet på samme måde, som du indstillede transmissionskanalen, og tryk derefter joysticket lige ind.
 5. Angiv det trådløse radio-ID.

  • Tryk joysticket til vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge position (tal) for at indstille, og tryk joysticket lige ind.
  • Tryk joysticket til lodret, eller drej på Drejeknap for at skal du vælge et tal mellem 0-9, og tryk joysticket lige ind.
  • Indstil et 4-cifret på samme måde, og vælg derefter OK.
  • Indikatoren LINK lyser grønt, når der er etaleret kommunikation mellem afsender og modtager.

Scanning og indstilling afsendertransmissionskanalerne

Du kan scanne radiosignalforholdene og derefter indstille afsendertransmissionskanalen automatisk eller manuelt. Når kanalen indstilles til [AUTO] genindstilles den automatik Speedliten til den kanal med det stærkeste signal. Når kanalen indstilles manuelt, kan du se scanningsresultaterne, når du genindstiller den.

 • Scanning, når i øjeblikket indstillet til [AUTO]

  1. Tryk på UNDERMENU knappen.

  2. Udfør scanningen.

   • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge SCAN, og tryk derefter joysticket lige ind.
   • Vælg OK.
   • Scanningen udføres, og indstillingen bliver genindstillet til den kanal med det stærkeste signal.
 • Scanning, når i øjeblikket indstillet til en kanal (1-15)

  1. Tryk på UNDERMENU knappen.

  2. Udfør scanningen.

   • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge SCAN, og tryk derefter joysticket lige ind.
   • Vælg OK.
   • Scanningen udføres, og en graf over signalforhold vises.
   • Jo højere toppe på grafen er, jo stærkere er signalet.

  3. Indstil kanalen.

   • Tryk joysticket til vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge en kanal mellem 1-15.
   • Tryk joystick lige for at indstille kanalen.

LINK Indikator på lys og forbindelse

Du kan kontrollere tilslutningsstatussen ud fra status på indikatoren LINK eller ikonet på LCD-panelet.

Status Beskrivelse Handling
Tændt Tilsluttet
Fra Ikke tilsluttet Kontroller kanalen og ID'et
Fra For mange enheder Du må ikke overskride 16 afsendere og modtagere i alt
Fra Fejl Genstart afsendere og modtagere
Tændt Tilsluttet*1
Tændt Tilsluttet*2

1: Når afsendersiden er sluttet til underafsenderen

2: Når afsendersiden er forbundet til linked shooting

Display Beskrivelse Handling
Trådløs tilslutning for afsender / Trådløs tilslutning for modtager Tilsluttet
Afsender er ikke tilsluttet trådløst / Modtager er ikke tilsluttet trådløst Ikke tilsluttet Kontroller kanalen og ID'et
Fejl ved trådløs tilslutning for afsenderenheden / Fejl ved trådløs tilslutning for modtagerenhed For mange enheder Du må ikke overskride 16 afsendere og modtagere i alt
Fejl Genstart afsendere og modtagere
UNDERAFSENDER Tilsluttet*1

1: Når afsendersiden er sluttet til underafsenderen

Forsigtig

 • Modtagere affyres ikke, medmindre afsender- og modtagerkanaler stemmer overens. Indstil begge til samme tal, eller indstil begge [AUTO].
 • Modtagere affyrer ikke, medmindre afsender- og modtagers trådløse radio-ID'er stemmer overens. Indstil til det samme nummer.

Afsenderflashaffyring til/fra

Du kan indstille, om afsenderen affyrer samtidig med de modtagere, som den styrer trådløst. Når flashudladning for afsender er aktiveret, affyrer afsenderen som affyringsgruppe A.

 1. Tryk joysticket lige ind.

 2. Vælg det punkt, der er vist i (1).

  • Tryk joysticket til lodret eller vandret, eller drej på Drejeknap for at vælge det punkt, og tryk derefter joysticket lige ind.
 3. Indstil flashudladning for afsender.

  • Tryk joysticket til lodret, eller drej på Drejeknap for at aktivere eller deaktivere afsenderflashaffyring, og tryk derefter joysticket lige ind.
   • Afsenderflashaffyring TIL: Afsenderflashaffyring til
   • Afsenderflashaffyring FRA: Afsenderflashaffyring fra

Bemærk

 • Deaktivering af afsenderflashudladning udvider det tilgængelige flasoutputområde fra 1/1024 til 1/8192.

Trådløst ledelys til/fra

Ledelyset på tilsluttet afsender-/modtagerenheder tænder og slukker, når der trykkes på afsenderknappen LAMPE, når EL-5 er afsender eller modtager. På denne måde kan du kontrollere motivskygger, der skabes af flere Speedlites, ved blot at betjene afsenderen. Hvis du trykker afsenderkameraets udløserknap, slukker ledelyset helt modtagerenes ledelys.

Forsigtig

 • Når afsenderflashudladning er deaktiveret, aktiverer knappen LAMPE ikke ledelyset på afsenderen.
 • Affyringsgruppers ledelys, der er indstillet til flashmetoden OFF og andre grupper, der ikke affyrer, aktiveres ikke.
 • Alle ændringer i flashmetoder eller affyringsgrupper, når et ledelys er tændt, ændrer ikke indikatorens aktuelle belysningsstatus. Inden disse indstillinger ændres, skal du slukke afsenderens ledelys efter behov.

Bemærk

 • Modtagerens ledelys kan tændes og slukkes også via en underafsender.
 • Ledelysets lysstyrke og varighed afhænger af indstillingerne på de enkelte modtagere.
 • Som indikator for kommandore om ledelysbelysning Indikator for ledelys (1) om oplysninger om styring af affyringsgrupper svarer ikke nødvendigvis til aktuel status på modtagerledelys.