Sikkerhedsinstruktioner

Læs instruktionerne omhyggeligt, så du betjener produktet på en sikker måde.

Følg instruktionerne, så du ikke skader dig selv eller andre.

ADVARSELADVARSEL:
Angiver risikoen for alvorlig personskade eller dødsfald.
 • Sørg for, at batterierne er uden for små børns rækkevidde.
 • Brug kun strømkilder, der er angivet i denne instruktionsmanual, til dette produkt.
 • Forsøg ikke at skille produktet ad eller ændre det.
 • Udsæt ikke produktet for hårde stød eller vibration.
 • Rør ikke ved nogen synlige interne dele.
 • Stop med at bruge produktet i alle tilfælde af usædvanlige omstændigheder, f.eks. i tilfælde af røg eller en mærkelig lugt.
 • Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre produktet.
 • Lad være med at gøre produktet vådt. Undgå, at der kommer fremmedlegemer eller væske ind i produktet.
 • Brug ikke produktet, hvor der findes brændbare luftarter.

  Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

 • Berør ikke produktet i tordenvejr, hvis det er tilsluttet en stikkontakt.

  Dette kan medføre elektrisk stød.

 • Vær opmærksom på følgende anvisninger, når du benytter kommercielt tilgængelige batterier eller medfølgende batteripakker.

  • Brug kun batterier/batteripakker til det angivne produkt.
  • Opvarm ikke batterier/batteripakker, og udsæt dem ikke for ild.
  • Oplad ikke batterier/batteripakker med batteriopladere, der ikke er godkendt.
  • Udsæt ikke polerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med nåle eller andre metalgenstande.
  • Brug ikke lækkende batterier/batteripakker.
  • Før du kasserer batterier/batteripakker, så dæk polerne med tape eller andet isolerende materiale.

  Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

  Hvis et batteri/en batteripakke lækker, og materialet kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, skal du omgående skylle omhyggeligt med rindende vand. Hvis du får det i øjnene, skal du skylle omhyggeligt med rigelige mængder rindende vand og omgående søge lægehjælp.

 • Overhold følgende instruktioner, når du bruger en batterioplader.

  • Fjern regelmæssigt støv fra strømstikket og stikkontakten ved hjælp af en tør klud.
  • Undlad at sætte produktet i stikkontakten eller tage det ud af stikkontakten med våde hænder.
  • Brug ikke produktet, hvis strømstikket ikke er sat helt ind i stikkontakten.
  • Udsæt ikke strømstikket og terminalerne for snavs, og lad dem ikke komme i kontakt med metalben eller andre metalobjekter.
  • Berør ikke batteriopladeren eller vekselstrømsadapteren i tordenvejr, hvis den er tilsluttet et stikkontakt.
  • Placer ikke tunge genstande på strømkablet. Beskadig, knæk eller modificer ikke strømkablet.
  • Svøb ikke produktet ind i klæde eller andre materialer, når det er i brug eller kort tid efter brug, når produktet stadig er varmt.
  • Lad ikke produktet være tilsluttet en strømkilde i længere tid ad gangen.
  • Undlad at oplade batterier/batteripakker ved en temperatur, der ligger uden for området 5-40 °C.

  Dette kan medføre elektrisk stød, eksplosion eller brand.

 • Tillad ikke, at produktet er i kontakt med det samme område af huden i længere perioder under anvendelse.

  Selvom produktet ikke føles for varmt, kan dette resultere brandsår ved lave temperaturer, som vises som hudrødmen eller vabler.

 • Følg enhver indikation på, at produktet skal slukkes på steder, hvor det er forbudt at bruge det.

  Hvis dette ikke sker, kan det få andet udstyr til at give funktionsfejl pga. virkningen af elektromagnetiske bølger og endda medføre uheld.

 • Efterlad ikke batterier i nærheden af kæledyr.

  Hvis kæledyr bider i batteriet, kan det medføre lækage, overophedning eller eksplosion, hvilket kan medføre, at produktet bliver beskadiget, eller at der opstår brand i det.

Forsigtig FORSIGTIG
Følg nedenstående forholdsregler, ellers kan det medføre personskade eller skade på ejendom.
 • Udløs ikke flashen i nærheden af øjnene.

  Det kan beskadige øjnene.

 • Flashen udsender høje temperaturer, når den udløses. Hold fingrene og andre dele af kroppen og genstande væk fra flashenheden, når du tager billeder.

  Dette kan medføre forbrændinger eller fejlfunktion af flashen.

 • Efterlad ikke produktet på steder med ekstremt høje eller lave temperaturer.

  Produktet kan blive ekstremt varmt/koldt og forårsage forbrændinger eller personskade, hvis det berøres.

 • Berør ikke nogen dele inde i produktet.

  Dette kan medføre personskade.