Pokyny pro manipulaci

Péče o fotoaparát

 • Tento fotoaparát je přesný přístroj. Chraňte jej před pády a fyzickým nárazy.
 • Fotoaparát není vodotěsný a nelze jej použít pod vodou. Pokud fotoaparát zvlhne, okamžitě kontaktujte servisní středisko Canon. Suchým čistým hadříkem otřete všechny vodní kapky, a pokud je fotoaparát vystaven slanému vzduchu, otřete jej čistým, dobře vyždímaným vlhkým hadříkem.
 • Dostane-li se voda na fotoaparát, otřete přístroj suchým, čistým hadříkem. Dostanou-li se na fotoaparát nečistoty, prach nebo sůl, otřete je čistým, dobře vyždímaným vlhkým hadříkem.
 • Používání fotoaparátu v prašném nebo znečištěném prostředí může vést k jeho poškození.
 • Doporučuje se fotoaparát po použití vyčistit. Ponechání nečistot, prachu, vody nebo soli na fotoaparátu může způsobit závadu.
 • Fotoaparát nikdy nenechávejte v blízkosti silného magnetického pole, například magnetu nebo elektromotoru. Nepoužívejte ani nenechávejte fotoaparát v blízkosti čehokoli, co vyzařuje silné rádiové vlny, například velké antény. Silné magnetické pole může způsobit poruchu fotoaparátu nebo zničit obrazová data.
 • Nenechávejte fotoaparát v nadměrně vysokých teplotách, například v automobilu na přímém slunečním světle. Vysoké teploty mohou způsobit poruchu fotoaparátu.
 • Fotoaparát obsahuje přesné elektronické obvody. Nikdy se nepokoušejte fotoaparát sami rozebírat.
 • Pokud dojde k náhlému přenesení fotoaparátu z chladu do teplé místnosti, může dojít ke kondenzaci vlhkosti na fotoaparátu a jeho vnitřních částech. Abyste zabránili kondenzaci, nejprve vložte fotoaparát do uzavřeného plastového sáčku, a před jeho vyjmutím jej nechte pomalu vytemperovat.
 • Pokud se na fotoaparátu vytvoří kondenzace, nepoužívejte fotoaparát ani nevyjímejte kartu, aby nedošlo k jejich poškození. Vypněte fotoaparát a před jeho opětovným použitím vyčkejte odpaření vlhkosti. Pokud je fotoaparát i po kompletním usušení uvnitř stále chladný, nevyjímejte kartu, dokud se přístroj nevytemperuje na okolní teplotu.
 • Pokud nebudete fotoaparát delší dobu používat, uložte jej na chladném, suchém a dobře větraném místě. Při skladování fotoaparátu jednou za čas stiskněte několikrát tlačítko spouště pro kontrolu, jestli fotoaparát pracuje.
 • Fotoaparát neskladujte na místech s výskytem chemikálií, které by mohly způsobit výskyt koroze a rezivění – například v chemické laboratoři.
 • Pokud fotoaparát nebyl delší dobu používán, vyzkoušejte před použitím všechny jeho funkce. Pokud jste fotoaparát nějakou dobu nepoužili nebo pokud očekáváte důležitou fotografickou akci, například při zahraniční cestě, nechte si přístroj vyzkoušet nejbližším servisním střediskem Canon či jej zkontrolujte sami a ujistěte se, že pracuje správně.
 • Fotoaparát se může po opakovaném kontinuálním snímání nebo dlouhodobějším fotografování/zaznamenávání filmů zahřát. Nejedná se o chybnou funkci.
 • Pokud se v obrazovém poli nebo vně obrazové pole nachází silný zdroj světla, může dojít k výskytu reflexů.

Hledáček

 • Přestože se hledáček vyrábí za extrémně přesných výrobních podmínek a více než 99,99 % pixelů odpovídá konstrukčním parametrům, může být 0,01 % nebo méně pixelů vadných nebo se mohou jevit jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená závadu. Tyto pixely nemají vliv na zaznamenané snímky.

Karty

Chcete-li chránit kartu a zaznamenaná data, mějte na paměti následující:

 • Kartu chraňte před pády, ohnutím a zvlhnutím. Nevystavujte ji nadměrné síle, fyzickým nárazům nebo vibracím.
 • Nedotýkejte se elektronických kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
 • Na kartu nelepte žádné nálepky atd.
 • Neukládejte ani nepoužívejte kartu v blízkosti předmětů se silným magnetickým polem, jako jsou televizory, reproduktory nebo magnety. Vyhýbejte se také místům náchylným ke statické elektřině.
 • Nenechávejte kartu na přímém slunečním světle ani v blízkosti zdrojů tepla.
 • Uložte kartu do pouzdra.
 • Neskladujte kartu na horkých, prašných nebo vlhkých místech.