Bezpečnostní pokyny

Abyste dokázali s výrobkem bezpečně zacházet, přečtěte si následující pokyny.

Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli zranění uživatele výrobku nebo jiných osob.

VarováníVAROVÁNÍ:
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
 • Udržujte výrobek mimo dosah malých dětí.

  Poutko omotané okolo krku může způsobit udušení.

  Součásti nebo dodané položky fotoaparátů nebo příslušenství jsou při požití nebezpečné. V případě jejich polknutí vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

 • Používejte výhradně napájecí adaptéry specifikované v této pokročilé uživatelské příručce pro použití s tímto výrobkem.
 • Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
 • Chraňte výrobek před silnými otřesy nebo vibracemi.
 • Nedotýkejte se žádných odkrytých vnitřních částí.
 • Výrobek přestaňte v případě neobvyklých okolností, např. když z něj vychází kouř nebo neobvyklý zápach, ihned používat.
 • K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín nebo ředidla.
 • Zabraňte namočení výrobku. Do výrobku nevkládejte cizí předměty a chraňte ho před vniknutím kapalin.
 • Nepoužívejte výrobek v místech, kde mohou být přítomny hořlavé plyny.

  Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

 • Během bouřky se nedotýkejte výrobku připojeného do zásuvky elektrické sítě.

  Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

 • Při používání nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru dodržujte následující pokyny.

  • Pravidelně suchým hadříkem odstraňujte případné nečistoty nahromaděné na zástrčce a zásuvce.
  • Výrobek nezapojujte a neodpojujte mokrýma rukama.
  • Nepoužívejte výrobek, pokud není napájecí zástrčka zcela zasunuta do zásuvky.
  • Zástrčku a kontakty chraňte před nečistotami a nedovolte, aby přišly do styku s kovovými špendlíky nebo jinými kovovými předměty.
  • Nedotýkejte se nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru připojeného k zásuvce za bouřky.
 • Neobalujte výrobek při používání nebo bezprostředně po něm, když je výrobek stále zahřátý, látkou ani jinými materiály.
 • Nenechávejte výrobek připojený ke zdroji napájení po dlouhou dobu.
 • Nenabíjejte baterie / bateriové zdroje při teplotách mimo rozsah 5–40 °C.

  Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.

 • Během používání se vyhněte dlouhodobému kontaktu výrobku se stejnou částí pokožky.

  I když výrobek není na dotek horký, může dojít k nízkoteplotním popáleninám a zrudnutí pokožky nebo tvorbě puchýřů.

 • Vždy dodržujte pokyny pro vypnutí výrobku na místech, kde je jeho používání zakázáno.

  Pokud tak neučiníte, může dojít k poruše jiných zařízení v důsledku elektromagnetických vln a případně i k nehodám.

UpozorněníUPOZORNĚNÍ:
Postupujte podle níže uvedených upozornění. Jinak může dojít k fyzickému zranění nebo poškození majetku.
 • Nedívejte se hledáčkem delší dobu.

  Mohlo by dojít k výskytu příznaků podobných kinetóze. V takovém případě okamžitě přestaňte výrobek používat a před jeho dalším použitím chvíli odpočívejte.

 • Nenechávejte výrobek na místech vystavených extrémně vysokým nebo nízkým teplotám.

  Výrobek by se mohl extrémně ohřát/ochladit a způsobit při dotyku popáleniny nebo poranění.

 • Poutko je určeno pouze k použití na těle. Jeho pověšení s jakýmkoli připojeným výrobkem na háček nebo jiný předmět může způsobit poškození výrobku. Také výrobkem netřeste a chraňte ho před silnými nárazy.
 • Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a nedovolte, aby do něj narazil jiný předmět.

  Mohlo by dojít k poranění osob nebo poškození výrobku.

 • Dojde-li během nebo po použití tohoto výrobku k jakékoli abnormální reakci nebo podráždění pokožky, přestaňte výrobek nadále používat a vyhledejte radu/pomoc lékaře.
 • Bezprostředně po dlouhodobějším používání fotoaparátu se nedotýkejte karty.

  Karta může být horká, což může způsobit popálení.

 • Během používání fotoaparátu se nedotýkejte konektoru nebo jeho okolí po delší dobu, pokud je kryt konektoru otevřený.

  Mohlo by dojít k nízkoteplotním popáleninám.