Otáčení fotografií

Zobrazený snímek můžete pomocí této funkce otočit do požadované orientace.

 1. Vyberte možnost [Přehrávání: Otočit fotografie].

 2. Vyberte snímek, který chcete otočit.

  • Otáčením voliče Rychloovladač vyberte snímek.
 3. Otočte snímek.

  • Po každém stisknutí tlačítka Rychlé ovládání / Nastavení dojde k otočení snímku po směru pohybu hodinových ručiček následujícím způsobem: 90° → 270° → 0°.
  • Chcete-li otočit další snímek, opakujte kroky 2 a 3.

Poznámka

 • Jestliže jste před pořízením snímků nastavili položku [Nastavení: Aut. otáčení] na možnost [Zap] (), nebude nutné snímek otočit pomocí této funkce.
 • Pokud se otočený snímek při přehrávání snímků nezobrazí se správnou orientací, nastavte položku [Nastavení: Aut. otáčení] na hodnotu [Zap].
 • Filmy nelze otočit.